Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

Biomasa i biopaliwa
 

Biomasa i biopaliwa

W sektorze biomasy i biopaliw wdrażamy i audytujemy poniższe systemy:

STD-SNS-01 System uwierzytelnienia biomasy na cele energetyczne

STD-SNS-01 standard opracowany przy merytorycznym wsparciu Instytutu Technologii Drewna pod patronatem Polskiej Izby Biomasy uwzględnia wytyczne odnośnie dokumentowania pochodzenia biomasy w cele energetyczne podane przez Prezesa URE oraz podstawowe założenia dla systemu SNS poprzez wykorzystanie rozwiązań zawartych w odpowiednich dokumentach prawnych.

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego STD-SNS-01:

 • Spełnienie wymagań prawnych
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z pochodzeniem surowców
 • Bezpieczne relacje handlowe,
 • Zaufanie i wiarygodność partnerów biznesowych
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku

Dotyczy: producentów biomasy na cele energetyczne, wszystkie podmioty biorące udział w obrocie biomasą na cele energetyczne (dostawcy, operatorzy logistyczni), elektrownie, elektrociepłownie.


ISCC – System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw

ISCC jest międzynarodowym systemem uznanym na całym świecie. ISCC spełnia wymagania Dyrektywy o promowaniu źródeł energii odnawialnej 2009/28/EC oraz zasady zrównoważonego rozwoju niemieckiej gospodarki.

System ISCC oparty jest na sześciu głównych zasadach:

 • Biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają wysoką bioróżnorodność.
 • Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej, w skład której wchodzi ochrona gleby, wody, powietrza oraz dobrych praktyk rolniczych.
 • Pracownicy muszą przejść szkolenia tematyczne oraz muszą być odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami.
 • Muszą być respektowane prawa człowieka
 • Produkcja biomasy nie może naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego
 • Należy stosować dobre praktyki zarządzania

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego ISCC:

 • Spełnienie międzynarodowych wymagań prawnych.
 • Bieżące nadzorowanie emisji gazów cieplarnianych.
 • Poprawa wizerunku firmy w środowisku lokalnym.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku.
 • Produkcja zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Optymalizacja procesów, obniżenie kosztów.

Dotyczy: całego łańcucha biomasy i biopaliw, użytkowników terenów zielonych przeznaczonych do produkcji biomasy i biopaliw, producentów upraw przeznaczonych w całości lub w części na cele paliwowe, producentów biomasy i biopaliw z ograniczonych materiałów odpadowych, dystrybutorów biomasy i biopaliw, handlarzy zajmujących się handlem materiałami przeznaczonymi do produkcji oraz producentów energii elektrycznej.

ISO 14001:2015 i EMAS System zarządzania środowiskowego
 
Norma PN-EN ISO 14001:2015 jest pomocna w zarządzaniu wpływem na środowisko organizacji, jej wyrobów i usług oraz minimalizowaniu jej szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Pomaga również efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby na każdym etapie prowadzonej działalności.

Dotyczy: wszystkich organizacji, których działalność ma wpływ na środowisko naturalne.

System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest użytecznym narzędziem tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest to unijny instrument służący do ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Dotyczy: EMAS jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w organizacji:

 • Optymalizuje procesy zwiększając oszczędności energii i materiałów wejściowych.
 • Ogranicza incydenty, których następstwem są koszty ponoszone przez firmę.
 • Redukuje koszty usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Podnosi prestiż firmy na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Poprawa wizerunek przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa i władz lokalnych.
 • Ułatwia dostęp do dofinansowywania działalności przedsiębiorstwa.
 • Ułatwia uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa.

PN-N-18001/ OHSAS System zarządzania BHP
 
System służy do identyfikowania, redukowania i nadzorowania zagrażania związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy. PN-N-18001/ OHSAS kładzie nacisk na zapobieganie i redukowanie liczby wypadków w miejscu pracy oraz wspomaga osiąganie celów operacyjnych w każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branżę.

Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania BHP w organizacji:
 • Zmniejsza liczbę wypadków w miejscu pracy.
 • Redukuje ryzyko obrażeń pracowników.
 • Motywuje i zwiększa satysfakcję pracowników.
 • Bardziej identyfikuje pracowników z organizacją.
 • Zwiększa świadomość związaną z bezpieczeństwem pracy wśród wszystkich pracowników.
 • Redukuje straty spowodowane nieobecnością pracowników i zmniejszoną wydajnością.
 • Redukuje koszty związane z uszkodzeniem mienia.
 • Zmniejsza nakłady na leczenie poszkodowanych pracowników.
 • Zmniejsza wskaźnik absencji chorobowej.
 • Zmniejsza szkody oraz koszty odszkodowań dla pracowników, związanych z wypadkami lub chorobami zawodowymi.
 • Zmniejsza koszty powypadkowe oraz ewentualne koszty grzywien.
 • Redukuje koszty przekwalifikowania pracowników poszkodowanych nie mogących wykonywać poprzednich obowiązków.
 • Prowadzi do ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotyczy: każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branży

 

ISO 50001 System zarządzania energią
 
Norma ISO 50001 określa szczegółowe wymagania dotyczące zarządzania systemem identyfikacji obszarów wysokiego zużycia energii oraz ukierunkowuje na redukcje je w celu zwiększenia efektywności energetycznej organizacji.

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego ISO 50001:

 • Zmniejszenie kosztów energii
 • Zwiększenie wydajności energetycznej przedsiębiorstwa
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym
 • Redukuje emisję gazów cieplarnianych
 • Integracja z innymi istniejącymi systemami
 • Dostosowanie do wymagań prawnych


Dotyczy: wszystkich branż, szczególnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu, których dotyczą regulacje i wymogi dotyczące emisji gazów.

 

Proces wdrożenia

 • Wyślij zapytanie ofertowe za pomocą formularza kontaktowego.
 • Skontaktujemy się i poprosimy o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących organizacji.
 • Przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.
 • Po zdecydowaniu się na nasze usługi przygotujemy umowę. Po podpisaniu umowy rozpoczniemy współpracy.
 • Pracę zaczynamy od audytu wstępnego (zerowego) szczegółowo określającego obecny stan przedsiębiorstwa.
 • Na podstawie informacji z audytu wstępnego zaczynamy opracowywanie dokumentacji dla Państwa firmy.
 • Przeszkolimy najwyższe kierownictwo, audytorów wewnętrznych oraz pracowników.
 • Zaczniemy stopniowo wdrażanie systemu i integrację dokumentów systemowych.
 • Wspierać będziemy audyty wewnętrzne oraz przegląd zarządzania.
 • Przygotujemy do audytu certyfikującego.
 • Pomożemy wybrać jednostkę certyfikującą.
 • Będziemy do Państwa dyspozycji podczas audytu certyfikującego.
 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload