JS HAMILTON

USŁUGI TECHNICZNE
 

Kontrole techniczne i nadzór nad terminowością

 

 

LOGOJSHQS

 

J.S. Hamilton Poland S.A. poprzez dedykowaną firmę J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi zarówno w Polsce jak i całej Europie oraz w innych krajach świata, w zakresie odbiorów technicznych i nadzoru nad jakością oraz terminowością produkcji i wysyłek maszyn, urządzeń i materiałów inwestycyjnych. Nasze usługi mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do różnorodnych maszyn i urządzeń technicznych związanych głównie z poszukiwaniem, wydobywaniem i przeróbką ropy naftowej, energetyką i przemysłem chemicznym.
Nasze usługi skierowane są zarówno do inwestorów jak i firm kontraktujących budowę lub modernizację obiektów przemysłowych takich jak: rafinerie, elektrownie i elektrociepłownie, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, rurociągi paliw i gazu itp.

Audyty producentów

J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. przeprowadza audyty zakładów produkcyjnych na zlecenie klientów, którzy biorą je  pod uwagę jako potencjalnych dostawców/poddostawców. Mają one na celu ocenę:
  • organizacji produkcji
  • poziomu uzyskiwanej jakości wyrobów poprzez analizę zakładowego systemu jakości,
  • wyposażenia producenta w maszyny i urządzenia pod kątem nowoczesności i jakości produkcji,
  • poziomu kwalifikacji i doświadczenia załogi,
  • zdolności zakładu do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań kontraktowych.

Kontrola w trakcie produkcji

Ten typ inspekcji jest wykonywany podczas procesu produkcji celem zapewnienia, że wymagania klienta są w pełni osiągane przez producenta poprzez weryfikację kontroli statystycznej wytwórcy i badania wyrywkowe wyrobu na poszczególnych etapach jego wytwarzania. W przypadkach długoterminowego procesu produkcji odpowiedzialnych urządzeń przemysłowych, jak np. kotły lub zbiorniki ciśnieniowe, kontrola ma charakter stałego nadzoru inspektora w zakładzie produkcyjnym.

Próby i badania maszyn i urządzeń w obecności inspektora

Badania i testy gotowych maszyn i urządzeń są przeprowadzane u producenta celem potwierdzenia spełnienia przez nie parametrów określonych w kontrakcie. Zakres tych badań określa plan jakości, a niezależny inspektor J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. reprezentuje w nich klienta. Badania i testy są przeprowadzane w jego obecności celem potwierdzenia prawidłowości zastosowanych procedur i aparatury pomiarowo-kontrolnej, jak również gwarantują pełną obiektywność wyników. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości klient jest natychmiast powiadamiany o zaistniałej sytuacji i może wszcząć stosowne kroki zaradcze przed wysyłką towaru z zakładu.

Inspekcja kompletności, pakowania i oznakowania

Celem tej kontroli jest zapewnienie, że:
  • wysyłka jest kompletna w oparciu o weryfikację dokumentów wysyłkowych i stan faktyczny,
  • opakowanie jest zgodne z wymaganiami kontraktowymi, stosowne do przewidzianego rodzaju transportu i magazynowania w kraju odbiorcy,
  • oznakowanie towaru i opakowania jest kompletne, wyraźne i zgodne z instrukcjami klienta.

Expediting czyli nadzór nad terminowością produkcji

Celem expeditingu jest usunięcie przeszkód w osiągnięciu planowanego terminu produkcji i konsekwentnie - wysyłek wyrobów przez dostawcę. W tym celu inspektorzy J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. wizytują producentów (a czasami również ich poddostawców), by przeprowadzać analizy harmonogramów produkcji i dostaw na wszystkich etapach projektowania, produkcji i wysyłek maszyn, urządzeń lub innych wyrobów przemysłowych. Klienci są informowani na bieżąco o postępie prac, ewentualnych opóźnieniach jak również proponowanych środkach zaradczych.

Usługi nadzoru jakościowego na placach budowy

J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. świadczy usługi nadzoru nad montażem maszyn i urządzeń na budowach kompletnych obiektów przemysłowych w imieniu inwestora lub generalnego wykonawcy, uczestnicząc również w ich ostatecznych odbiorach w imieniu klientów.

Nasi inspektorzy

J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. posiada kadrę wykwalifikowanych i doświadczonych inspektorów – inżynierów z uprawnieniami w poszczególnych dyscyplinach techniki z biegłą znajomością języków obcych. Są to zarówno pracownicy etatowi jak i współpracujący z nami na zlecenie, tak w kraju, jak i za granicą. Dysponujemy między innymi grupą inżynierów spawalników posiadających kwalifikacje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) lub Międzynarodowego Inspektora Spawalnika (IWI).

Referencje

Od pietnastu lat J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. uczestniczył w szeregu międzynarodowych projektów technicznych, działając w imieniu czołowych światowych firm inżynierskich i operatorów takich jak: TECHNIP, SAIPEM, TECNIMONT, ALSTOM, AKER SOLUTIONS, GE OIL & GAS, AMEC, HYUNDAI, DAELIM, CHEVRON, EXXON, BP, IMPEX, McDERMOTT itd.

 

 


Aby uzyskać więcej informacji wyślij zapytanie na adres:

enge@hamilton.com.pl

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe nr 1057866 dotyczące dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

 
Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności: zobacz

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny"

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożone oferty. Wyniki postępowania ofertowego - w załączeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w Bazie Konkurencyjności.
 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny" - plik pdf.

 

Współpraca