Szkolenia i audyty

Formularz zgłoszeniowy

Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metody analiz

590,00 PLN + VAT


Dane firmy


Osoba zgłaszająca

Podsumowania

PLN + VAT (5% rabatu za jednego uczestnika)

RAZEM:

*cena nie zawiera kosztów noclegu


Więcej

 • Czas nadesłania zgłoszenia na szkolenie: najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 • Zgłoszenia na szkolenie przesłane min. 2 tygodnie przed terminem objęte są rabatem w wysokości 5 % od ceny szkolenia.
 • Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia, na 7 dni przed terminem szkolenia przesyłamy Państwu potwierdzenie uczestnictwa wraz z fakturą pro-forma.
 • Pakiety szkoleniowe objęte są rabatem 15 % od podstawowej ceny szkolenia. Ważność pakietów dotyczy zadeklarowanych terminów szkoleń w roku 2019.
 • W przypadku niewykorzystania jednego ze szkoleń należących do pakietu należność za szkolenia naliczana jest wg. ceny podstawowej, nie uwzględniającej rabatu.
 • Wpłaty zależy dokonać przed szkoleniem na rachunek bankowy:
  Santander Bank Polska SA. 19 1090 1102 0000 0001 0432 4813
 • Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 • Na wykonywanie zdjęć lub nagrywanie szkolenia wymagana jest zgoda wykonawcy szkolenia.
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 8 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 • W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
 • Upoważniam firmę J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

* pozycje wymagane