Certyfikaty

Akredytacje i certyfikaty

Kompetencje i profesjonalizm firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zostały potwierdzone przez uprawnione jednostki certyfikujące na zgodność z poniższymi normami i wymaganiami:

AKREDYTACJA PCA J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. – LABORATORIUM BADAWCZE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (NR AKREDYTACJI AB 1552)

J.S Hamilton Poland Sp. z o.o. – Laboratorium Badawcze w Siemianowicach Śląskich przeprowadza szereg badań i prób w zakresie uzyskanej Akredytacji nr AB 1552 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Uzyskana akredytacja potwierdza spełnienie przez Laboratorium badawcze J.S. HAMILTON Poland Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Zakres akredytacji

Zobacz

AKREDYTACJA PCA J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. – JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015 (NR AKREDYTACJI AC 155)

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. – Jednostka Certyfikująca w Siemianowicach Śląskich przeprowadza dobrowolną certyfikację systemów zarządzania w zakresie uzyskanej Akredytacji nr AC 155 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie . Uzyskana akredytacja potwierdza spełnienie przez Jednostkę Certyfikującą wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 1: Wymagania.” oraz wymagań normy ISO/IEC 17021-3 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Zakres akredytacji

Zobacz

AKREDYTACJA PCA J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. – JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17065:2013 (NR AKREDYTACJI AC 149)

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. - Jednostka Certyfikująca w Siemianowicach Śląskich przeprowadza dobrowolną certyfikację wyrobów w zakresie uzyskanej Akredytacji nr AC 149 wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie . Uzyskana akredytacja potwierdza spełnienie przez Jednostkę Certyfikującą wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065 ”Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”. Certyfikacja wyrobów prowadzona zgodnie z wymaganiami norm ujętych w zakresie akredytacji AC 149 udzielonym przez Polskie Centrum Akredytacji realizowana jest na podstawie programów certyfikacji typu 1a, 1b lub typu 3 opracowanymi na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17067. Zakres akredytacji

Zobacz

AKREDYTACJA PCA LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON POLAND SP. Z O.O. WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (NR AKREDYTACJI AB 079)

Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.p. z o.o. uzyskało certyfikat akredytacji nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji już w 1996 roku jako jedno z pierwszych w Polsce laboratoriów badających żywność, paliwa i nawozy sztuczne. Certyfikat ten potwierdził, iż kompetencje techniczne oraz system zarządzania laboratorium, gwarantujące bezstronność, niezależność oraz jakość świadczonych usług spełniają wymagania systemu zapewnienia jakości. W lutym 2003 laboratorium uzyskało w miejsce certyfikatu PCBC certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,  a w sierpniu 2020 certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakres akredytacjiListy badań prowadzonych w ramach zakresu akredytacji

Zobacz

LABORATORIUM J.S. HAMILTON POLAND ZAREJESTROWANE W BAZIE GMP plus

W marcu 2019 roku Laboratorium J.S. Hamilton Poland spełniło wymagania i warunki do przeprowadzania  badań laboratoryjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pasz zgodnie z wytycznymi GMP+ B11 oraz GMP+BA 11. Nasze laboratorium zostało pozytywnie ocenione i  zatwierdzone przez GMP plus oraz  wpisane do bazy laboratoriów zatwierdzonych (numer  rejestracyjny: GMP 050186). Zakres  rejestracji obejmuje: aflatoksynę B1, dioksyny, PCBs, metale ciężkie, fluor.

Zobacz

ZATWIERDZENIE US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA)

W lipcu 2016 roku laboratorium J.S. Hamilton Poland przeszło inspekcję USFDA, w zakresie badania produktów leczniczych i materiałów wyjściowych. W wyniku pozytywnej oceny inspekcji, uważanej za jedną z najbardziej wymagających, prestiżowych i opiniotwórczych w branży farmaceutycznej otrzymaliśmy zatwierdzenie U.S. FDA bez obserwacji na formularzu 483. Jest ono potwierdzeniem najwyższych kompetencji laboratorium oraz gwarantuje przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Zobacz

AKREDYTACJA LATAK LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON BALTIC WEDŁUG NORMY LVS EN ISO/IEC 17025:2017 (NR AKREDYTACJI LATAK-T-544)

Laboratorium J.S. Hamilton Baltic posiada akredytację przyznaną przez LATAK (LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS) na potwierdzenie kompetencji w zakresie badań laboratoryjnych zgodnie z normą LVS EN ISO/IEC 17025:2017. Numer indentyfikacyjny laboratorium zgodnie z akredytacją: LATAK-T-544. W grudniu 2015 roku Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji w zakresie analizy mikrobiologicznej wody, środków spożywczych oraz pasz dla zwierząt. Akredytacja potwierdza kompetencje techniczne oraz system zarządzania. Wyniki badań laboratoryjnych są uznawane i akceptowane przez ponad 50 krajów, które podpisały Wielostronne Porozumienie (EA Multilateral Agreement, EA MLA).

Zakres akredytacji

Zobacz

AKREDYTACJA NAH LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON HUNGARY WEDŁUG NORMY MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 (NR AKREDYTACJI NAH-1-1801/2016)

Laboratorium Mikrobiologiczne J. S. Hamilton Hungary posiada akredytację udzieloną 16.11.2016 roku przez NAH (National Accreditation Authority), numer rejestracyjny to: NAH-1-1801/2016. Certyfikat akredytacji jest ważny do 15.11.2021 roku. Narodowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego 27.06.2016 roku zatwierdził działanie Laboratorium Mikrobiologicznego, numer rejestracyjny: 131/2016/Lab/NÉBIH.

Zakres akredytacji

Zobacz

AKREDYTACJA RENAR LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON ROMANIA, BUKARESZT I CLUJ-NAPOCA WEDŁUG NORMY SR EN ISO/IEC 17025:2018 (NR AKREDYTACJI LI 1081)

Pierwsze mikrobiologiczne laboratorium grupy Hamilton w Rumunii, zlokalizowane w Bukareszcie uzyskało Certyfikat Akredytacji w grudniu 2015 roku. Wiarygodność, dokładność oraz niezależność badań zgodnie z wymaganiami normy SR EN ISO/IEC 17025:2018 została potwierdzona przez rumuńską jednostkę akredytacyjną RENAR certyfikatem wydanym 23.12.2019 roku. Laboratorium posiada również wymagane w Rumunii zatwierdzenie sanitarno-weterynaryjne, które przyznano w grudniu 2014 roku. W listopadzie 2017 roku przeszliśmy audyt nowego drugiego laboratorium w Rumunii zlokalizowanego w Cluj z pozytywnym wynikiem.

 

Hamilton Romania – Bukareszt

Certyfikat

Zakres akredytacji

 

Hamilton Romania – Cluj-Napoca

Certyfikat

Zakres akredytacji

 

Laboratorium Biotim w Timisoara

Certyfikat

Zakres akredytacji 1

Zakres akredytacji 2

AKREDYTACJA HAA LABORATORIUM BADAWCZEGO J. S. HAMILTON CHORWACJA WG NORMY HRN EN-ISO/IEC 17025:2017 (NUMER AKREDYTACJI 1431)

Laboratorium J. S. Hamilton Chorwacja (wcześniej LABOSANO) otrzymało pierwszy certyfikat akredytacji we wrześniu 2013 roku. Po udanym połączeniu z grupą Hamilton akredytacja została przeniesiona na nową nazwę: J. S. Hamilton Chorwacja. Laboratorium zapewnia analizę mikrobiologiczną oraz chemiczną żywności, pasz dla zwierząt, wody, próbek środowiskowych, a także kosmetyków. Laboratorium J. S. Hamilton Chorwacja jest formalnie zatwierdzonym przez chorwackie władze weterynaryjne laboratorium do analiz żywności. Zakres akredytacji (w wyszukiwarkę należy wpisać Hamilton)

Zobacz

AKREDYTACJA PCA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (NR AKREDYTACJI AK 011)

Od 2005 roku jako jednostka inspekcyjna Typu A firma J. S. Hamilton Poland jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020. Uzyskana akredytacja potwierdziła spełnienie najwyższych standardów działania w pełni profesjonalnej i niezależnej firmy kontrolnej i stawia J. S. Hamilton Poland w szeregu niewielu organizacji w Polsce, posiadającej ten zaszczytny tytuł. Zakres akredytacji

Zobacz

CERTYFIKAT GMP W ZAKRESIE BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Laboratorium J.S. Hamilton Poland jako profesjonalny dostawca usług dla firm farmaceutycznych posiada wymagany certyfikat i zezwolenia. Laboratorium szczyci się posiadaniem certyfikatu GMP wydawanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jest on potwierdzeniem wdrożenia i przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Certyfikat ten potwierdza, iż system zarządzania laboratorium gwarantuje zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Zobacz

ZEZWOLENIE NA WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH W ZAKRESIE BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WYDANE PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

Od 2006 roku Laboratorium J.S. Hamilton Poland posiada zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych będące potwierdzeniem kompetencji i możliwości badawczych laboratorium jako zewnętrznego, kontraktowego laboratorium kontroli jakości dla firm produkujących produkty lecznicze.