Badania RoHS

Laboratorium J.S Hamilton Poland S.A. oferuje akredytowane badania RoHS sprzętu elektronicznego i elektrycznego wg Dyrektywy  2011/65/UE

 

W laboratorium J.S. Hamilton badania ROHS wykonywane są metodą przesiewową – XRF,  która łączy w sobie najwyższą dokładność i precyzję analizy składu pierwiastkowego.

W przypadku wykrycia obecności Pb, Br, Cd, Cr, Hg bądź gdy wynik jest bliski granicy  dopuszczalności danego pierwiastka próbka musi być dodatkowo zweryfikowana w ramach badań  metodami chromatograficznymi i spektrometrycznymi.

W toku dalszej analizy oznacza się szczegółowo zawartość Pb, Cr(VI), Hg, Cd oraz PBB i PBDE.

Dyrektywa 2011/65/UE dotyczy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji takich jak:

  • ołów
  • kadm
  • rtęć
  • chrom (VI)
  • polibromowane bifenyle (PBB)
  • polibromowane etery difenylowe (PBDE)
  • ftalan di 2-etyloheksylu ( DEHP)
  • ftalan benzylu butylu (BBP)
  • ftalan dibutylu (DBP)
  • ftalan diizobutylu (DIBP)