Badania żywności i pasz

Suplementy diety

Suplementy diety są szczególnymi produktami, dostarczającymi w skoncentrowanej postaci składniki spożywcze lub inne substancje o działaniu żywieniowym lub fizjologicznym. Zarówno ich forma (np. tabletki, kapsułki, proszki) jak i działanie na organizm sprawiają, że traktowane są jako produkty z pogranicza żywności i leków. W tym świetle producenci i dystrybutorzy suplementów diety zobowiązani są do przestrzegania aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń oraz substancji dodatkowych w środkach spożywczych, a także aktów prawnych dotyczących wartości odżywczej, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Specyfika suplementów diety wymaga szczególnego nadzoru laboratoryjnego, dlatego oferujemy producentom i dystrybutorom tych produktów szeroki zakres badań.

Badania powinny być powierzone Laboratorium o wysokich kompetencjach potwierdzonych akredytacją w zakresie oceny zgodności oraz przeprowadzane z zastosowaniem uznanych powszechnie norm, standardów i procedur badawczych, z wykorzystaniem wysokiej klasy wyposażenia pomiarowo-badawczego. Wskazane jest także, by laboratorium kontrolujące suplementy diety wykazało się potwierdzeniem wdrożenia i przestrzeganiem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

 

Nasza oferta badawcza w zakresie kontroli jakości obejmuje badania :

 • Mikrobiologiczne – badania akredytowane oraz wykonywane zgodnie z Farmakopeą Europejską
 • Metali ciężkich
 • Pozostałości pestycydów
 • Mikotoksyn
 • Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • Dioksyn, furanów i PCB o właściwościach podobnych do dioksyn oraz PCB o właściwościach niepodobnych do dioksyn
 • Substancji dodatkowych (substancje słodzące, barwniki, konserwant i inne)
 • Testy konserwacji
 • Alergenów – obecność i zawartość
 • pH
 • Składników mineralnych: Ca, Na, K, Mg, Fe itd.
 • Aminokwasów – profil
 • Składu kwasów tłuszczowych w tym suma nasyconych (SAFA), jednonienasyconych (MUFA), wielonienasyconych (PUFA) kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowe o konfiguracji trans, kwasy omega-3 i omega-6
 • Steroli w tym cholesterol
 • Witamin
 • Wartości odżywczej GDA I grupa (białko, tłuszcz, węglowodany, wartość energetyczna)
 • Wartości odżywczej GDA II grupa (GDA I grupa + kwasy tłuszczowe, cukry ogółem i sód)

 

 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) zalicza się szeroką grupę związków, o cząsteczce zbudowanej ze skondensowanych pierścieni aromatycznych:

 • Naftalen
 • Fluoranten
 • Antracen
 • Benzo[b]fluoranten
 • Benzo[a]piren
 • Benzo[k]fluoranten

 

Wymagania zawartości WWA, określone zostały w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1933. Stosuje się je od 1 kwietnia 2016r. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1933 wskazuje najwyższe dopuszczalne poziomy zawartości benzo[a]pirenu oraz sumarycznej zawartości benzo[a]pirenu, benzo[a]ntracenu, benzo[b]fluorantenu oraz chryzenu w suplementach diety zawierających składniki roślinne i ich preparaty, suplementach diety zawierających propolis, mleczko pszczele, spirulinę lub ich preparaty. Dla tych środków spożywczych NDP benzo[a]pirenu ustalono na 10,0 μg/kg, a sumy wskazanych czterech analitów z grupy WWA – na 50,0 μg/kg. Takie badania są koniecznością – aby zapewnić konsumentowi bezpieczny produkt, spełniający normy bezpieczeństwa.

 

Znakowanie wartością odżywczą

Z uwagi na intensywność zmian i konieczność dostosowywania się, współczesny konsument oczekuje jak największej i kompleksowej informacji, która będzie ułatwiała dokonywanie szybkich wyborów również w kwestii żywienia.

 

Zagadnienie odpowiedniego informowania konsumentów o wartości odżywczej produktów regulują odpowiednie przepisy prawa – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Prawidłowe oznakowanie produktów żywnościowych zgodne z wymaganiami prawa żywnościowego jest więc nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa żywności wprowadzanej na rynek.

 

Zawartość witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny obecnych w suplemencie diety deklaruje się w oznakowaniu w postaci liczbowej. Jednostki używane do określania zawartości witamin i składników mineralnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. Deklarowane w oznakowaniu zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny podaje się w przeliczeniu na zalecaną przez producenta do spożycia dzienną porcję produktu. Informacje o zawartości witamin i składników mineralnych podaje się również w procentach w stosunku do zalecanego dziennego spożycia, zgodnie z wartościami odniesienia ustalonymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia określającym wartości odniesienia do znakowania suplementów diety.

 

Należy zwrócić uwagę, że znakowanie suplementów diety wartością odżywczą nie jest w świetle obowiązujących przepisów obowiązkowe. Jednak w przypadku dobrowolnego podawania wartości odżywczej w oznakowaniu suplementów diety informacja ta musi być dostosowana do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…). Gdy producent suplementu diety podejmie decyzję o znakowaniu swojego produktu wartością odżywczą musi postępować ściśle zgodnie z wytycznymi prawodawstwa. Na etykiecie należy wówczas podać informacje o wartości energetycznej produktu oraz ilości tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli. W odpowiednich przypadkach, czyli w sytuacji gdy w procesie technologicznym nie stosowano soli lub nie dodawano składników sól zawierających – można zamieścić – bezpośrednio w pobliżu informacji o wartości odżywczej – komunikat wskazujący, że zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego w produkcie sodu.

 

Kolejność prezentowanych informacji, powinna być przedstawiona w formie tabelarycznej (format liniowy można stosować wyłącznie w sytuacji, gdy dostępne miejsce nie pozwala na przekazanie informacji w formacie tabeli), w określonej kolejności (czcionką pogrubioną przedstawiono – wyłącznie dla zaznaczenia – informacje dobrowolne):

 

 • wartość energetyczna;
 • tłuszcz, w tym:
  • kwasy tłuszczowe nasycone;
  • kwasy tłuszczowe jednonienasycone;
  • kwasy tłuszczowe wielonienasycone
 • węglowodany, w tym:
  • cukry;
  • alkohole wielowodorotlenowe;
  • skrobia;
 • błonnik;
 • białko;
 • sól;
 • witaminy i składniki mineralne.

 

Informacje o składnikach odżywczych należy podawać w gramach w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml, a dodatkowo można je podać w przeliczeniu na porcję lub jednostkową ilość żywności dla danego produktu.

Istotne jest bowiem, że mimo że znakowanie wartością odżywczą suplementów diety jest dobrowolne, to w przypadku podjęcia takiej decyzji przez producenta suplementu diety, musi się on stosować do wskazanych przepisów prawa.