Górnictwo

Ocena wyrobów – dopuszczenia prezesa WUG

Hamilton TEST zgodnie z Art. 113 ust. 3 Prawa Geologicznego i Górniczego jako jednostka akredytowana AC149, przeprowadza badania i ocenę wyrobów dla których Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje decyzje o dopuszczeniu do stosowania w zakładach górniczych.

 

Działalność jest prowadzona zgodnie z wymaganiami PCA „Program akredytacji jednostek certyfikujących, wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych” (DAC-21).

 

Proces wydawania opinii w zakresie wyrobów wymagających dopuszczenia Prezesa WUG przebiega w oparciu o wymagania techniczne zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Wykaz wyrobów dopuszczanych mieści się w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia.

 

Wykaz wyrobów opiniowanych przez Hamilton TEST

 

1. Elementy górniczych wyciągów szybowych:

 

 • Maszyny wyciągowe,
 • Naczynia wyciągowe,
 • Koła linowe,
 • Zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych,
 • Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych,
 • Wciągarki wolnobieżne,
 • Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej,
 • Wyodrębnione zespoły elementów wymienionych w pkt. 1.1 – 1.7.

 

2. Głowice eksploatacyjne (wydobywcze) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

 

3. Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

 

 • Urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły,
 • Wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób,
 • Maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa na napięcie powyżej
  1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego,
 • Systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych,
 • Taśmy przenośnikowe.

 

4. Sprzęt strzałowy:

 

 • Wozy i pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych.