Szkolenia i audyty

Pakiety szkoleń

Wszystkie


Akademia specjalisty systemu FSSC

Zmiany w systemie bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2007 (wersja 4.1) oraz nowelizacja ISO 22000:2018

FSSC 22000 jest wiodącym na świecie, niezależnym, systemem certyfikacji łańcucha żywnościowego opartym na międzynarodowej normie ISO 22000. Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2005, wymagania specyfikacji ISO/TS 22002-1:2009 oraz wytyczne FSSC. Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian, jak również zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania wg. FSSC oraz interpretacji wymagań.

21/06/2018 Warszawa
14/11/2018 Poznań

Audytor wewnętrzny systemu FSSC

Standard FSSC 22000 oparty jest na założeniach systemu ISO 22000:2005. Obejmuje on jednak dodatkowo wymagania specyfikacji technicznej ISO TS 22002-1: 2009 (dawniej PAS 220). Specyfikacja ta zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące między innymi konstrukcji i rozkładu budynków, mediów, utylizacji odpadów i ścieków, utrzymania maszyn i urządzeń, mycia i dezynfekcji, higieny personelu, wycofywania wyrobu czy magazynowania. Szkolenie ma na celu przekazanie producentom żywności praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu auditowego oraz analizy przykładów auditowych w odniesieniu do wymagań systemu FSSC.

02/03/2018 Warszawa
30/08/2018 Poznań

Audyt identyfikowalności w świetle wymagań standardów bezpieczeństwa żywności

Celem szkolenia jest przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu
udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii
żywności, zapoznanie się zasadami „traceability”, które umożliwiają dotarcie w szybkim czasie do „najsłabszego
ogniwa” procesu odpowiedzialnych za niepowodzenie czy straty, nabycie umiejętności nadzorowania ilościowego
rozchodu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych w procesie (bilans masy).

25/04/2018 Warszawa
31/08/2018 Poznań
03/12/2018 Wrocław

Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)

Walidacja może być wymogiem narzuconym albo wymuszonym działaniem jako element systemu zarządzania (ISO
9001). Może być również potwierdzeniem zgodności funkcjonowania z obowiązującymi systemów zarzadzania IFS,
BRC i FSSC. Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy nt. metod walidacji i skuteczności środków kontroli zarządzania
w ramach określonego systemu.

15/03/2018 Poznań
17/10/2018 Warszawa

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania FSSC

Cena: 1 895,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty jakości i bezpieczeństwa pasz

System HACCP w przemyśle paszowym. Wymagania i audyt wewnętrzny

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów paszowych zgodnie wymogami przepisów prawa, w tym rozporządzenia 183/2005, identyfikacji zagrożeń, a dzięki temu zapobieganie zanieczyszczeniu pasz oraz czynników wpływające na skuteczność systemu HACCP. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie zasad dobrych praktyk w branży paszowej.

07-08/06/2018 Warszawa
04-05/10/2018 Katowice

Pobieranie próbek pasz i kiszonek pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego

Właściwe przeprowadzenie procesu pobierania próbek rzutuje w największym stopniu na osiąganie wymaganej wiarygodności wyników, a co za tym idzie, podejmowanie odpowiednich decyzji w przypadku stwierdzenia zgodności lub niezgodności danej partii paszy z wymaganiami. Z tego powodu etap ten jest przedmiotem uregulowań prawa paszowego i żywnościowego oraz jest ważnym zagadnieniem dla systemów zarządzania jakością badań laboratoryjnych. Uczestnik nabędzie: praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu pobierania próbek do badań materiały GMO z różnego rodzaju opakowań, zróżnicowanych miejsc, sposobie zabezpieczania próbki przed kontaminacją, ilości i częstotliwości badań; uzyska certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie pobierania próbek materiałów, paszowych do badań w kierunku GMO. Dla uczestników szkolenia wyjątkowo korzystna oferta cenowa badań GMO.
Szczegółowe zapytania prosimy kierować na adres mailowy food@hamilton.com.pl

25/05/2018 Ryki

Wymagania i audytor wewnętrzny systemu GMP+

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze strukturą i wymogami normy GMP+ B1 oraz GMP+ B2 oraz zasadami przeprowadzania audytów wewnętrznych. W trakcie szkolenia wyjaśnione zostaną najczęstsze problemy w pracy audytora. Przedstawione zostaną najważniejsze punkty dotyczące dokumentowania audytów wewnętrznych.

27-28/02/2018 Warszawa
07-08/11/2018 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz

Cena: 1 740,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia prawa kosmetycznego i produkcji detergentów

Wymagania prawne dla surowców kosmetycznych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów zaopatrzenia firm kosmetycznych zajmujących się zakupem surowców kosmetycznych, technologów opracowujących nowe receptury kosmetyczne, kontrolerów jakości oraz Safety Assessorów przeprowadzających ocenę bezpieczeństwa kosmetyków. Skierowane jest również do producentów i dystrybutorów surowców kosmetycznych oraz wszystkich zainteresowanych zasadami wprowadzania do obrotu i sprzedaży surowców kosmetycznych.

11/04/2018 Warszawa

Wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu w świetle rozporządzenia 1223/2009/WE z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami wprowadzania kosmetyku do obrotu. Omawiane są aspekty obejmujące proces oznakowania, dokumentacji oraz roli i obowiązków osoby odpowiedzialnej za ocenę bezpieczeństwa kosmetyków. Uczestnicy szkolenia są zapoznawani z procesem notyfikacji produktów kosmetycznych w portalu CPNP. Poruszana jest również tematyka deklaracji marketingowych produktów kosmetycznych.

27/09/2018 Katowice

Wprowadzanie do obrotu detergentów w świetle Rozporządzenia 648/2004

Szkolenie ma na celu przedstawienie aspektów prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu i dystrybucji detergentów oraz prowadzenia dokumentacji wdrożeniowej. Szkolenie przybliża zagadnienia związane z klasyfikacją detergentów, recepturowaniem oraz odpowiednim doborem opakowań i oznakowania detergentów.

22/05/2018 Wrocław
14/12/2018 Warszawa

Nowości prawne dla branży kosmetycznej

Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób kompleksowy ostatnie zmiany prawne dla producentów branży kosmetycznej, w tym w szczególności:
· Informacje o nadzorze organów państwowych nad produktami wprowadzanymi na rynek i reorganizacji
Sanepidu
· Planowane zmiany do ustawy o monitorowaniu drogowych przewozów towarów
· Nowych wytycznych dotyczących produktów z pogranicza
Uzyskane informacje pozwolą zaktualizować wiedzę i dostosować swój produkt/ produkcję do wprowadzanych zmian w przepisach prawnych.

22/06/2018 Warszawa
30/11/2018 Wrocław

Aspekty prawne wdrażania nowych produktów kosmetycznych

Celem szkolenia jest zaprezentowanie europejskich podstaw prawnych w zakresie wdrażania nowych produktów
kosmetycznych na rynek UE. Omówione zostaną kryteria uznawania produktów za produkty kosmetyczne a następnie ich odpowiedniego badania i dokumentowania na etapie badawczo-rozwojowym. Szkolenie przedstawia również zasady właściwego doboru składników do nowych formuł kosmetycznych. Porusza także tematykę znaków
towarowych kosmetyków oraz patentowania receptur kosmetycznych.

20/04/2018 Warszawa
31/08/2018 Gdynia

Certyfikat:

Specjalista ds. prawnych aspektów produkcji kosmetyków i detergentów

Cena: 2 790,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

Monitorowanie bezpieczeństwa kosmetyków w łańcuchu dostaw. Reklamacje, zwroty i działania niepożdąne

Szkolenie ma na celu przedstawienie wszystkich aspektów i procesów koniecznych do realizacji przez osobę odpowiedzialną po wprowadzeniu do obrotu produktu kosmetycznego. Omawia szczegółowo zasady dystrybucji kosmetyków oraz prawidłowego monitorowania i przeprowadzania działań posprzedażowych, tj. zwrotów i reklamacji kosmetyków, wstrzymywania i wycofywania kosmetyków z obrotu oraz nadzoru nad ich działaniami niepożądanymi, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1223/2009/WE oraz PN-EN ISO 22716:2009.

28/09/2018 Katowice

Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku

Szkolenie ma na celu omówienie procesu przygotowania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zasad opracowywania raportów dla kosmetyków o różnym składzie jakościowo-ilościowym, a w szczególności zasad oceny toksykologicznej i obliczania marginesu bezpieczeństwa. Wskazywanie przydatnych źródeł informacji i bazy danych oraz wyjaśnienie kto może być ekspertem, tzw. Safety Assessorem, odpowiedzialnym za przygotowanie raportu.

23/03/2018 Warszawa
13/11/2018 Katowice

Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków

Szkolenie ma na celu przestawienie organizacji pracy działów produkcji, kontroli jakości kosmetyków. Omówione zostaną m.in. skuteczne metody monitorowania warunków wytwarzania, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne kosmetyków oraz higiena procesu wytwarzania kosmetyków (właściwego mycia i dezynfekcji).

22/03/2018 Warszawa
14/11/2018 Katowice

Zasady oznakowania i tworzenia deklaracji marketingowych produktów kosmetycznych zgodnie z wymaganiami prawnymi

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa kosmetycznego w zakresie oznakowania produktów kosmetycznych i tworzenia poprawnej komunikacji marketingowej. Zakres szkolenia to przedstawienie wymagań prawnych w odniesieniu do oznakowania kosmetyków oraz praktyczną interpretację obowiązujących wymagań prawnych i możliwe rozwiązania w oznakowaniu. Szkolenie ma charakter aktywny: wykłady, analiza etykiet, odpowiedzi na pytania.

07/06/2018 Warszawa
17/10/2018 Poznań

Ocena toksykologiczna składników w kontekście bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów oceny właściwości fizyko - chemicznych związków chemicznych stosowanych w kosmetykach w kontekście ich możliwości działania toksycznego oraz zapoznanie się z metodami badań toksykologicznych i ich interpretacją w kontekście oceny bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi wynikającego z obecności określonych związków chemicznych w kosmetykach. Ponadto, celem szkolenia jest również zapoznanie z podstawowymi zasadami obliczania marginesu bezpieczeństwa dla składników kosmetyku.

16/03/2018 Warszawa
24/08/2018 Gdynia

Analiza sensoryczna produktów kosmetycznych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem w ocenie jakości wyrobów kosmetycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem standardowych metod analizy sensorycznej.

08/05/2018 Gdynia

Skażenia mikrobiologiczne w branży kosmetycznej

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z czystością mikrobiologiczną
wyrobów kosmetycznych w świetle norm PN EN ISO. Uczestnicy zdobędą teoretyczną wiedzę z zakresu badań
mikrobiologicznych kosmetyków.

19/04/2018 Warszawa
26/09/2018 Katowice

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

Cena: 3 800,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia rozwoju produktów kosmetycznych i detergentów

Podstawy recepturowania produktów kosmetycznych

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych reguł i zdobycie umiejętności tworzenia nowych receptur kosmetycznych kremów, balsamów, kosmetyków myjących oraz kosmetyków kolorowych. Szkolenie porusza również kwestie recepturowania takich grup produktów jak kosmetyki naturalne, organiczne i hipoalergiczne. Zwraca też uwagę na zagrożenia i problemy pojawiające się w trakcie opracowywania nowych formuł kosmetycznych.

19/04/2018 Warszawa
30/08/2018 Gdynia

„Borderline products” zagadnienia regulacyjne związane z właściwą klasyfikacją produktu i wprowadzeniem kosmetyku do obrotu

Celem szkolenia jest omówienie wymagań prawnych dla kosmetyków, wyrobów medycznych, leków, produktów biobójczych, suplementów diety i detergentów oraz przedstawienie różnic pomiędzy danymi grupami produktów. Szczegółowe przedstawienie możliwych funkcji dla produktów kosmetycznych oraz ograniczeń w zakresie stosowanych oświadczeń. Analiza produktów z pogranicza w oparciu o parametry charakteryzujące produkt.

11/05/2018 Warszawa
29/11/2018 Wrocław

Ekologiczne kosmetyki i detergenty

Szkolenie ma na celu zaznajomienie z najnowszymi europejskimi uregulowaniami prawnymi oraz zasadami uznawania kosmetyków i detergentów za naturalne, organiczne oraz ekologiczne. Przedstawia sposób ich znakowania, reklamy oraz prawidłowego recepturowania.

26/02/2018 Poznań
21/06/2018 Warszawa

Nanomateriały w kosmetykach

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze stosowaniem nanomateriałów w przemyśle kosmetycznym. Swoim zakresem obejmuje przegląd procedur prawnych umożliwiających lub ograniczających wykorzystywanie surowców w formie nanomateriałów w produktach kosmetycznych. Zwraca też uwagę na tworzące się aktualnie europejskie przepisy prawne w odniesieniu do nanomateriałów.

08/06/2018 Warszawa
18/10/2018 Poznań

Certyfikat:

Specjalista ds. rozwoju produktów kosmetycznych i detergentów

Cena: 2 150,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemów zarządzania kosmetykami

GMP – zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009

Celem szkolenia jest poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej dla przemysłu kosmetycznego, zgodnych z wymaganiami normy. Szkolenie jest pomocne podczas opracowywania i wdrażania GMP w zakładzie. Zapoznaje również z praktycznym podejściem do codziennego stosowania zasad GMP w odniesieniu do produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu produktów kosmetycznych.

27/02/2018 Poznań
03/07/2018 Gdynia

Wymagania systemu BRC Consumer Products. Wersja IV

Celem szkolenia jest przestawienie wymagań standardu BRC CP, interpretacja głównych wymagań standardu BRC CP.
Przedstawiony zostanie sposób wdrażania i certyfikacji systemu BRC CP.

26/02/2018 Warszawa
31/08/2018 Wrocław

Wymagania i audytor systemu BRC Consumer Product, v. 4 i IFS Household and Personal Care Products, v. 2

Celem szkolenia jest przedstawienie procesu i zasad audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem wyrobów nieżywnościowych, poznanie technik prowadzenia audytu. Uczestnicy przygotowani zostaną do przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem wyrobów nieżywnościowych.

01-02/03/2018 Warszawa
28-29/11/2018 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista systemów zarządzania bezpieczeństwem kosmetyków

Cena: 1 555,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty bezpieczeństwa opakowań

Materiały do kontaktu z żywnością – wymagania prawne i praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

08/03/2018 Warszawa
24/05/2018 Poznań
02/07/2018 Gdynia
21/09/2018 Wrocław
04/12/2018 Szczecin

Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych. Omówiony zostanie projekt Wytyczne dotyczące wymiany informacji na temat pakowania kosmetycznych materiałów w łańcuchu wartości w kontekście Rozporządzenia (UE) 1223/2009.

17/04/2018 Warszawa
31/08/2018 Gdynia

Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania badań sensorycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami wykonania badania zmian zapachu i smaku
żywności w wyniku kontaktu z opakowaniem. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem metod analizy sensorycznej.

15/06/2018 Gdynia

Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z kompatybilnością opakowań w produkcji wyrobów kosmetycznych. Przybliżenie problematyki doboru właściwych opakowań do produktów kosmetycznych oraz zapoznanie z obowiązującym prawodawstwem z zakresu kompatybilności.

01/03/2018 Warszawa
25/09/2018 Wrocław

Opakowania z biotworzyw

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat kierunków produkcji nowych innowacyjnych tworzyw polimerowych
zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska oraz możliwości ich wykorzystania do wytwarzania opakowań, a także
systemy oceny zgodności potwierdzające spełnienie wymagań poprzez certyfikację i znakowanie.

27/02/2018 Warszawa
11/05/2018 Poznań
25/10/2018 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa opakowań

Cena: 2 170,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia laboratorium sensorycznego

Walidacja metod sensorycznych i szacowanie niepewności pomiaru

Jednym z podstawowych zadań akredytowanego laboratorium jest wykonanie walidacji metody badawczej lub potwierdzenie możliwości jej zastosowania w danym laboratorium. W przypadku badań
sensorycznych proces ten jest szczególnie trudny z uwagi na specyfikę tych badań. Dlatego też bardzo istotne jest właściwe podejście do walidacji, uwzględniające praktyczny aspekt ocen sensorycznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami akredytacyjnymi i sposobami ich spełnienia w obszarze walidacji i szacowania niepewności badań sensorycznych. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z wytycznymi przygotowania metody badawczej do akredytacji.

15/03/2018 Warszawa

Analiza sensoryczna artykułów spożywczych – wymagania, metody badań i weryfikacja  zespołu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem standardowych metod analizy sensorycznej.

27-28/02/2018 Gdynia
10-11/04/2018 Katowice
05-06/06/2018 Gdynia
04-05/09/2018 Gdynia
13-14/11/2018 Katowice

Lider zespołu sensorycznego – wymagania, zadania, problemy

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami na lidera zespołu sensorycznego, zadaniami lidera i sposobami ich realizacji. Ponadto uczestnicy poznają, zarówno w teorii jak i w ramach warsztatów, zasady przygotowania i realizacji testów weryfikacyjnych, sposoby monitorowania pracy członków zespołu oceniającego oraz metody badań sensorycznych i konsumenckich.

03-04/07/2018 Gdynia
02-03/10/2018 Katowice

Certyfikat:

Lider ds. badań sensorycznych

Cena: 2 800,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia doskonalenia analiz sensorycznych

Badania konsumenckie jako narzędzie w kształtowaniu sukcesu produktu na rynku z uwzględnieniem wymagań przewodnika ISO 11136:2014

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami projektowania, realizacji i analizy danych badań konsumenckich, przedstawienie możliwości zastosowania badań konsumenckich w kształtowaniu jakości istniejących produktów i projektowaniu nowych produktów.

18/09/2018 Warszawa

Badania biegłości i inne narzędzia zapewnienia jakości wyników badań sensorycznych. Statystyczne techniki analizy danych

Szkolenie ma na celu Zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie kontroli jakości wyników
badań. Ponadto uczestnicy poznają narzędzia kontroli jakości wyników badań oraz sposoby statystycznej
analizy danych. Kontrola jakości wyników badań jest podstawowym elementem prowadzenia badań
sensorycznych. Dzięki prawidłowo poprowadzonej kontroli jakości wyników badań sensorycznych
możemy znaleźć odpowiedź na pytania:
· Czy uzyskane wyniki z badań są wiarygodne i prawidłowe?
· Czy wyniki badań są powtarzalne?
· Czy zespół sensoryczny wykonuje badania w sposób prawidłowy?
· Jaka jest relacja pomiędzy wynikami naszego zespołu a innych zespołów oceniających?
· Jakie są słabe punkty wykonania badań przez nasz zespół i co należy poprawić?
· Czy wyniki badań wykazują trendy mogące doprowadzić do błędnych wyników w przyszłości?

14/03/2018 Warszawa

Akredytacja w laboratorium sensorycznym – wymagania, praktyczne wskazówki

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami akredytacyjnymi i sposobami ich spełnienia w obszarze badań sensorycznych. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z wytycznymi
przygotowania laboratorium sensorycznego do auditu.

19/09/2018 Warszawa

Walidacja metod sensorycznych i szacowanie niepewności pomiaru

Jednym z podstawowych zadań akredytowanego laboratorium jest wykonanie walidacji metody badawczej lub potwierdzenie możliwości jej zastosowania w danym laboratorium. W przypadku badań
sensorycznych proces ten jest szczególnie trudny z uwagi na specyfikę tych badań. Dlatego też bardzo istotne jest właściwe podejście do walidacji, uwzględniające praktyczny aspekt ocen sensorycznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami akredytacyjnymi i sposobami ich spełnienia w obszarze walidacji i szacowania niepewności badań sensorycznych. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z wytycznymi przygotowania metody badawczej do akredytacji.

15/03/2018 Warszawa

Certyfikat:

Specjalista ds. doskonalenia badań sensorycznych

Cena: 2 200,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia wiedzy z ochrony środowiska

Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorcy. Wymagania organów kontrolnych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, a także uprawnieniami jakie im przysługują podczas kontroli organów administracyjnych.
Celem szkolenia jest również zapoznanie z konsekwencjami jakie mogą wyniknąć z naruszania przepisów ochrony środowiska w zakresie odpowiedzialności administracyjnej, odpowiedzialności cywilnej i karnej.

27/02/2018 Gdynia
28/08/2018 Gdynia

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie. Podstawowe obowiązki wynikające z ustawy opakowaniowej

Szkolenie ma na celu zapoznanie się uczestników z aktualnymi przepisami prawnymi, a także zwrócenie uwagi na zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają również zakres odpowiedzialności oraz zapoznają się z niezbędną dokumentacją.

25/05/2018 Gdynia
04/12/2018 Gdynia

Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie – wymagania i obowiązki

Uczestnicy szkolenia będą zapoznani z zakresem szczególnego korzystania ze środowiska, który wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przedstawione zostaną obowiązki wynikające z ustawy prawo wodne, posiadanych pozwoleń wodnoprawnych oraz określony zostanie sposób prawidłowej ich realizacji.

16/03/2018 Gdynia
05/10/2018 Gdynia

Emisje do powietrza

Uczestnicy szkolenia będą zapoznani z zakresem szczególnego korzystania ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza. Przedstawiona zostanie klasyfikacja i podział instalacji w kontekście pozwolenia na emisję substancji do powietrza, zgłoszenia instalacji wymaganych w Prawie Ochrony Środowiska. Przedstawione zostaną wymagania odnośnie pomiarów kontroli i pomiaru emisji oraz prowadzonej sprawozdawczości.

24/04/2018 Gdynia
14/11/2018 Gdynia

Praktyczne warsztaty dotyczące obowiązków sprawozdawczych (ewidencje, opłaty, odpady, Kobize)

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z określonymi sposobami realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z korzystania ze środowiska. Głównym elementem szkolenia jest część warsztatowa dotycząca wypełniania wykazów oraz obliczania opłat na konkretnych przykładach. Uczestnicy nabędą praktycznej wiedzy m.in. w zakresie sprawozdawczości odpadowej i KOBiZE.

07/09/2018 Gdynia

Certyfikat:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Cena: 2 340,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty ds. jakości wody

Aktualne wymagania w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Woda musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. Zapisy na temat wymagań odnośnie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi znalazły się w obowiązującym od 28 listopada 2015 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dotyczy to wszystkich ujęć wód pitnych .
Celem szkolenia jest omówienie wymagań i zmian wynikających z aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia zarówno dla laboratoriów zakładowych jak i jednostek zarządzających wodociągami.

01/03/2018 Warszawa
07/09/2018 Gdynia

Skażenia wody bakteriami Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Przyczyny ich występowania oraz zapobieganie i zwalczanie

Bakterie z rodzaju Legionella występujące w różnorodnych naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, są czynnikiem etiologicznym legionellozy. Drobnoustroje te znalazły dogodne warunki w instalacjach wodnych wewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych m.in. szpitalnych. Inhalacyjny charakter zakażeń bakteriami z rodzaju Legionella stwarza konieczność monitorowania występowania tych mikroorganizmów w wodzie urządzeń wytwarzających aerozol wodno - powietrzny. Zależnie od stopnia skażenia instalacji, prowadzone są różne działania, których celem jest zredukowanie liczby pałeczek Legionella zasiedlających wewnętrzne sieci wody ciepłej.
Celem szkolenia jest przybliżenie problemu związanego z obecnością bakterii Legionella w ciepłej wodzie
użytkowej oraz zagrożeniem z tym związanym.
Omówione zostaną zasady kontroli i zapobiegania namnażaniu się pałeczek Legionella w instalacjach
wytwarzających aerozol wodno - powietrzny jak również nadzór Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie.

15/05/2018 Warszawa
21/11/2018 Gdynia

Rewolucja w gospodarce wodnościekowej – nowe prawo wodne

Celem szkolenia jest przedstawieniem najnowszych zagadnień dotyczących prawa wodnego i ustawy prawo
ochrony środowiska. Omówiona zostanie tematyka inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej z uwzględnieniem
zmian, a także przedstawione zostaną warunki wprowadzania ścieków do urządzeń będących własnością innych
podmiotów.

01/06/2018 Gdynia

Analiza fizykochemiczna wody i ścieków. Szkolenie teoretyczne i warsztaty

Obejmuje całość zagadnień z przepisami związanymi z gospodarką wodno-prawną i odprowadzeniem ścieków oraz prezentację analiz z fizykochemicznych wody, przepisy określające zakres badań, pobieranie próbek, omówienie metod oznaczania poszczególnych parametrów zaprezentowanie typowych wybranych analiz fizyko-chemicznych wykonanie i interpretacja wyników badań.

21/03/2018 Gdynia
16/10/2018 Gdynia

Analiza sensoryczna wody. Wymagania normy PN-EN 1622, wykonanie badań i weryfikacja zespołu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN 1622 w zakresie analizy sensorycznej wody, z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań wody. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych pod kątem oceny wody oraz w badaniach z użyciem metod opisanych w normie PN-EN 1622.

24-25/05/2018 Katowice

Analiza mikrobiologiczna wody

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych wody, zasadami przygotowania próbek do badań wody, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, naukę wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie. Wszystkie etapy oznaczeń wykonywane są w mikrobiologicznym laboratorium pod nadzorem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu badań i interpretacji wyników analiz.

19-20/04/2018 Gdynia
06-07/09/2018 Szczecin
06-07/12/2018 Gdynia

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości wody / Specjalista ds. badań wody

Cena: 4 040,00 PLN + VAT

Zapisz się

Laboratorium mikrobiologii żywności

Podstawowe techniki w analizie mikrobiologiologicznej

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących podstawowych technik związanych z umiejętnością prawidłowego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, podstawowymi technikami wykonywania posiewów oraz zapoznanie się z prawidłową interpretacją wyników analiz.

07-08/06/2018 Wrocław
04-05/10/2018 Wrocław

Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza. Analiza mikrobiologiczna

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

14-16/04/2018 Tychy
29-31/08/2018 Gdynia

Analiza mikrobiologiczna żywności

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

09-11/05/2018 Gdynia
14-16/11/2018 Szczecin
21-23/03/2018 Wrocław
27-29/10/2018 Tychy

Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze schematem planowania i realizacji walidacji badań ilościowych i jakościowych. Wyznaczą precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności, specyficzność i selektywność oraz oszacują niepewność metody badawczej.

06-08/06/2018 Gdynia
05-07/09/2018 Gdynia

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych żywności

Cena: 4 930,00 PLN + VAT

Zapisz się

Mikrobiologiczne laboratorium kosmetyczne

Podstawowe techniki w analizie mikrobiologiologicznej

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących podstawowych technik związanych z umiejętnością prawidłowego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, podstawowymi technikami wykonywania posiewów oraz zapoznanie się z prawidłową interpretacją wyników analiz.

07-08/06/2018 Wrocław
04-05/10/2018 Wrocław

Analiza mikrobiologiczna kosmetyków

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

03-05/07/2018 Gdynia

Test konserwacji warunkiem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących testu konserwacji, czasu jego przeprowadzenia.
Omówione zostaną wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym,
zastosowanie testów konserwacji oraz przedstawione zostaną szczepy wzorcowe stosowane w testach konserwacji.

07/03/2018 Wrocław
12/10/2018 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków

Cena: 2 730,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty dobrej praktyki laboratoryjnej

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Podstawy prawne, wymagania i wdrożenie sytemu w jednostce badawczej

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

16/03/2018 Warszawa
14/09/2018 Wrocław

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność personelu jednostki zapewnienia jakości

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

13/04/2018 Warszawa
19/10/2018 Wrocław

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność kierownika badania i personelu badawczego

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

18/05/2018 Warszawa
16/11/2018 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Cena: 1 330,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty dobrej praktyki klinicznej

Dobra Praktyka Kliniczna (ICH GCP) dla badaczy i zespołów badawczych

Celem szkolenia jest zapoznanie badaczy oraz zespołów badawczych z historią badań klinicznych, poprawnym prowadzeniem dokumentacji badań klinicznych a także poprawnego raportowania zdarzeń niepożądanych (AE oraz SAE).

15/03/2018 Warszawa
13/09/2018 Wrocław

Monitorowanie badań klinicznych – kurs dla monitorów badań klinicznych i kandydatów na monitorów

Celem szkolenia jest przygotowanie monitorów i kandydatów na monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych.

12/04/2018 Warszawa
18/10/2018 Wrocław

Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych

Kurs ma na celu jak najlepsze przygotowanie Monitorów i Zespołów Badawczych, przedstawienie Audytorom lub Inspektorom znajomość zasad, przepisów i regulacji obowiązujących w badaniach klinicznych jak i systematyczną i rzetelna pracę od samego początku projektu.

17/05/2018 Warszawa
15/11/2018 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista Dobrej Praktyki Klinicznej

Cena: 1 500,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty

Nadzór nad sprzętem pomiarowo-badawczym. Zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium

Szkolenie porusza tematykę związaną z nadzorowaniem sprzętu pomiarowo-badawczego w laboratorium, a także spójności pomiarowej zgodnie z DA-06 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polskie Centrum Akredytacji.

06/03/2018 Warszawa
02/10/2018 Wrocław

Walidacja metod analitycznych i szacowania niepewności wyników. Badania fizykochemiczne, instrumentalne i mikrobiologiczne

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników i pracowników laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z metodami badawczymi oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować stosowne procedury dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005.

10/05/2018 Warszawa
21/11/2018 Katowice

System zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, z uwzględnieniem nowelizacji ISO 17025:2017 NOWOŚĆ

Znajomość Systemu Zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium na podstawie wymagań normy 17025 oraz Polskiego Centrum Akredytacji i samodzielne tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Przedstawienie nowelizacji ISO 17025:2017.

28/02/2018 Warszawa
18/09/2018 Wrocław

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego PN-EN ISO/IEC 17025

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością
w laboratorium zgodnego z ISO 17025. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania jakością w laboratorium. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ w akredytowanym laboratorium.

13/04/2018 Warszawa
17/10/2018 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz laboratoryjnych

Cena: 2 110,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia Lean Managera

Doskonalenie efektywności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Lean Management

Lean to koncepcja polegająca na realizacji wymagań klienta, przy możliwie najniższym zaangażowaniu wszelkich zasobów. Polega na stopniowych i systematycznych działaniach, zmierzających do osiągnięcia Doskonałości Operacyjnej (Operational Excellence), zapewniającej przewagę konkurencyjną.
Lean to sposób myślenia i działania, a także zestaw narzędzi skierowanych na rozwój zespołu i przedsiębiorstwa.
Czy Twój Klient jest usatysfakcjonowany czasem w którym realizujesz jego zamówienia?
Małe partie w zamówieniach są zmorą całej firmy?
Wyzwaniem jest zapanowanie nad poziomem zapasów?
Brakuje materiałów do produkcji?
Produkcję męczą awarie i buble?
Plany produkcji ciągle ulegają zmianom?
Brakuje Ci rąk, głów i pomysłów do podejmowania działań doskonalących?
Masz już Lean ale coś w nim nie działa?
Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie choć na jedno z ww. pytań, to szkolenie jest dla Ciebie – managera-lidera, dążącego do sprostania wyzwaniom, gotowego na zmiany i poszukującego rozwiązań.

01-02/03/2018 Gdańsk

Decyzje finansowe w doskonaleniu. Od optymalizacji lokalnych wyników do wyników firmy z wykorzystaniem THROUGHPUT. Accounting i narzędzia Lean Management

Celem szkolenia jest przedstawienie Throughput Accounting – konceptu rachunkowości zarządczej, która zastosowana w pełni lub poprzez wykorzystanie jej elementów, umożliwia wszechstronne podejście do działań doskonalących, w obszarze produkcji i logistyki, a także sprzedaży oraz finansów. TA to podejście, które jednoczy wszystkie działy na wspólnym celu, będąc jednocześnie narzędziem prostym, mało pracochłonnym i jednoznacznym.
Throughput Accounting to świetne oraz proste narzędzie w podejmowaniu decyzji przez managerów tak, by miały one pozytywne odzwierciedlenie w wynikach firmy.
Jeśli:
chcesz być lepszym partnerem w rozmowie o finansach zarządczych
chcesz mieć proste narzędzia do oceny finansowej swoich decyzji
chcesz znaleźć wspólną platformę porozumienia między działami
chcesz nauczyć się jak szybko i sprawnie podejmować decyzje bez szkody dla innych działów i wyników firmy
to szkolenie jest dla Ciebie!

24-25/05/2018 Gdańsk

Wizualne zarządzanie wynikami i metody rozwiązywania problemów

Wizualne Zarządzanie Wynikami zdobywa w Polsce coraz więcej entuzjastów, którzy widzą w nim skuteczną metodę szybkiego reagowania na pojawiające się problemy na każdym szczeblu zarządzania firmą. Celem szkolenia jest pokazanie, że Wizualne Zarządzanie Wynikami to na pewno nie kolejna technika raportowania, nie tylko sposób efektywnego rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim bezinwestycyjna metoda angażowania i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia.

22-23/03/2018 Gdańsk

Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących. Mapowanie strumienia wartości i mapa drogowa doskonalenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do procesu mapowania, diagnozowania potencjału, identyfikowania problemów i ich źródeł oraz opracowywania rozwiązań. Prezentowane narzędzia z zakresu Lean oraz arkusze kalkulacyjne pozwalają na diagnozę i optymalizację przykładowego strumienia wartości pod kątem Lead Time’u, wielkości zapasów, procesu technologicznego i przepływu informacji. Zdobyta wiedza stanowi bazę gotowych rozwiązań, umożliwiających budowę strategii rozwoju przedsiębiorstwa i szczegółowej mapy drogowej doskonalenia (Road Map).

19-20/04/2018 Gdańsk

Certyfikat:

Akademia Lean Managera

Cena: 6 400,00 PLN + VAT

Zapisz się

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania NOWOŚĆ

Musisz obniżyć poziom zapasów?
Borykasz się z częstymi brakami materiałów?
Nie wiesz jak często i w jakiej ilości zaplanować dostawy?
Zastanawiasz się czy można taniej utrzymać dostępność surowców?
Poznaj najlepsze praktyki w codziennej pracy działu zaopatrzenia służące optymalizacji wyników całego przedsiębiorstwa.

15-16/03/2018 Gdańsk

Zarządzanie zakupami NOWOŚĆ

Borykasz się z nieterminowością i słabą jakością swoich dostawców?
Chcesz poprawić warunki współpracy i komunikację z kontrahentami?
Nie jesteś pewien którego dostawcę wybrać?
Chcesz dowiedzieć się jak obniżyć koszty pozyskania surowców?
Przedstawiamy sprawdzone metody radzenia sobie z tego typu ograniczeniami w łańcuchu dostaw.

12-13/04/2018 Gdańsk

Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia NOWOŚĆ

Chcesz żeby system pomagał a nie przeszkadzał w codziennej pracy?
Nie jesteś pewien jak zadziała zmiana parametrów?
Twój system MRP nie wspiera rozwiązań Lean?
Sugestie Twojego systemu ERP nie mają nic wspólnego z realnymi potrzebami?
Zoptymalizuj pracę zakupów i zaopatrzenia z użyciem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

17-18/05/2018 Gdańsk

Certyfikat:

Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia

Cena: 4 200,00 PLN + VAT

Zapisz się

Szkoła planisty produkcji

Prognozowanie i modele planowania

Istotą sukcesu firmy jest dostosowanie modelu jej funkcjonowania do potrzeb rynku. Spełnienie przyszłych wymagań
klientów możliwe jest jedynie w sytuacji kiedy jesteśmy w stanie je przewidzieć dostosować się w odpowiednim czasie
do rosnących potrzeb. Budowa właściwego modelu prognozowania i planowania oraz optymalizacja przepływy
materiału i informacji jest obecnie jednym z najistotniejszych czynników budujących przewagę konkurencyjną firmy.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami prognozowania oraz dostosowywania organizacji do potrzeb
klienta. Skierowane jest ono do wszystkich którzy chcą optymalizować swoje procesy w zakresie planowania sprzedaży
i operacji.

Więcej

Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

Szkolenie, prowadzone w formie warsztatowej, ma na celu zapoznanie osób odpowiedzialnych za planowanie z
kalkulacją ograniczeń produkcyjnych oraz właściwych poziomów zapasów w procesie. Celem szkolenia jest
przekazanie wiedzy na temat planowania wielkości i umiejscowienia buforów koniecznych dla zapewniania obsługi
klienta na wymaganym poziomie. Uczestnicy poznają kalkulację kosztów i korzyści utrzymania zapasów oraz metody
optymalizacji ich struktury.

Więcej

Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

Planowanie na najniższym poziomie nie może zostać pozostawione bez nadzoru. Istotne dla wyników przedsiębiorstwa jest właściwe kolejkowanie zadań i dopasowywanie ich do faktycznych możliwości maszyn i załogi. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami harmonogramowania produkcji wieloasortymentowej oraz radzenia sobie z ograniczeniami po stronie procesów produkcyjnych i zasobów. Przedstawione zostaną także metody sprawnego rozliczania i monitorowania produkcji służące zapewnieniu poprawnej realizacji planu i stanowiące
podstawę do opracowania kierunków doskonalenia procesu planowania.

Więcej

Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Stosowane aktualnie systemy klasy ERP oferują firmom możliwość zwiększenia efektywności procesów planistycznych i optymalizacji zarządzania zapasami. Można je także skutecznie wykorzystywać do optymalizacji procesu współpracy z klientami oraz dostawcami. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości użytkowników systemów klasy ERP na temat możliwości ich parametryzacji, zasad działania kalkulacji MRP oraz MRP II jak i wpływu sposobu obsługi systemu na wyniki przedsiębiorstwa.

Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Szkoła Planisty Produkcji

Cena: 4 800,00 PLN + VAT

Zapisz się

Szkoła lidera produkcji

Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji, czyli jak lider motywuje i angażuje swój zespół

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania
pracownikami przez jego lidera. Jest to istotne nie tyle w zespole świadomych managerów, ale przede wszystkim w
grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności z błędną
świadomością ich braku wpływu na globalne wyniki firmy.
Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności obecnych i przyszłych liderów zespołów produkcyjnych, którzy dzięki poznanym metodom i technikom będą potrafili motywować i angażować pracowników do rozwiązywania bieżących problemów oraz ciągłego doskonalenia ich środowiska pracy.

Więcej

Organizacja pracy lidera produkcji, czyli jak lider planuje swoją pracę i współpracę z szefami oraz innymi działami

Warsztat, który koncentruje się na samoorganizacji lidera. Ma za zadanie przygotowanie liderów do zarządzania realizacją planu produkcji oraz efektywnością podległego obszaru. Wobec wyzwań spoczywających na barkach liderów niezbędne jest ułożenie rutyny własnej pracy i ukształtowanie relacji ze współpracownikami oraz szefami. Dlatego uczestnicy zapoznają się z narzędziami i metodami służącymi organizacji własnej pracy, pracy ze wskaźnikami oraz codziennej współpracy z przełożonymi i koordynacji prac z działami wsparcia produkcji.

Brak dostępnych terminów

Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego, czyli jak lider organizuje pracę podległych mu pracowników

Efektywne planowanie pracy podległego zespołu to główne zadanie każdego lidera produkcji. Aby praca wykonana była sprawnie, konieczne jest właściwe jej zaplanowanie, mierzenie i rozliczanie. Dla zapewnienia optymalnych wyników, należy także trafnie i szybko identyfikować wszelkie problemy, jakie przeszkadzają nam w osiąganiu założonych celów. Podczas warsztatu uczestnicy będą – na bazie symulacji procesu produkcyjnego – projektować i testować rozwiązania związane z zarządzaniem pracą zespołu.

Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Szkoła Lidera Produkcji

Cena: 4 200,00 PLN + VAT

Zapisz się

Szkoła utrzymania ruchu

Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Moduł w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu dotyczący metod systematycznego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem parku maszynowego. Omówione zostaną metody i narzędzia doskonalenia procesów i rozwiązywania problemów. Przedstawione zostaną praktyczne metody zastosowania tych narzędzi.

08-09/11/2018 Gdańsk

TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Moduł w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu dotyczący technik zarządzania zasobami technicznymi w organizacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami pomiaru i podwyższania efektywności procesów, w których dużą rolę odgrywają maszyny. Omówiony zostanie program i metodologia wdrożenia TPM (Total Productive Maintenance) oraz zastosowanie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) do procesu ciągłego doskonalenia.

18-19/10/2018 Gdańsk

Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Moduł w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu dotyczący budowy i organizacji pracy służby utrzymania ruchu (SUR). Omówiona zostanie struktura SUR i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z zadaniami służby, pomiarem jej efektywności oraz organizacją obsług planowanych.

06-07/12/2018 Gdańsk

Certyfikat:

Szkoła Utrzymania Ruchu

Cena: 0,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia jakości i bezpieczeństwa żywności

Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania. Po przysłaniu Przykładowych etykiet będzie możliwość ich omówienia ich poprawności w oparciu o postawy prawne i orzecznictwo organów sądowych i administracyjnych.

09/03/2018 Wrocław
16/05/2018 Katowice
12/09/2018 Poznań
14/11/2018 Szczecin

Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metody analiz

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz. Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące istoty i znaczenia GMO.

28/02/2018 Poznań
06/06/2018 Warszawa
22/11/2018 Katowice

Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym

Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka w odniesieniu do systemów zarzadzania bezpieczeństwem żywności.. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji procesów czyszczenia i dezynfekcji.

08/03/2018 Wrocław
17/05/2018 Katowice
11/09/2018 Poznań
15/11/2018 Szczecin

Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego

Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanej czystości powietrza, analiza zagrożeń w powietrzu, sposoby uzdatniania powietrza do założonych celów w zakładzie przemysłu spożywczego.

06/03/2018 Warszawa
07/06/2018 Warszawa

Walidacja procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji, czyli jak uzyskać obiektywne dowody, że wdrożona metoda jest skuteczna

Podczas szkolenia uczestnik dowie się jak prowadzić kontrole procesu mycia i dezynfekcji aby przebiegał skutecznie umożliwiając wytwarzanie produktu spełniającego określone wymagania jakości, jak uniknąć rutyny wykonując proces mycia, jak prowadzić proces planowania walidacji, nauczy się wyznaczać krytyczne parametry procesu wraz z limitami, określać częstotliwości i zakresu prowadzonych badań i testów, jakie prowadzić zapisy, jak optymalizować proces walidacji.

29/03/2018 Warszawa
25/05/2018 Katowice
18/09/2018 Wrocław
14/11/2018 Poznań

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności

Cena: 2 740,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu ISO 22000

Aktualizacja wymagań HACCP wg. Codex Alimentarius. Planowane zmiany zawarte w ISO/DIS 22000:2017

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań i kierunków ewaluacji systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności wg Codex Alimentarius oraz przewidywanych zmian normy ISO 22000:2005 opisanych w ISO/DIS
22000:2017.

28/02/2018 Warszawa
18/04/2018 Wrocław
14/06/2018 Szczecin
27/08/2018 Gdynia
11/10/2018 Katowice
05/12/2018 Poznań

Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg ISO 22000:2005 z uwzględnieniem zmian wersji ISO/DIS 22000:2017

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia
procesu audytowego. Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu prowadzenia audytów wewnętrznych systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

15/03/2018 Warszawa
15/06/2018 Szczecin
10/10/2018 Katowice

Warsztaty z analizy zagrożeń i oceny ryzyka w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności

Ryzyko związane z żywnością dotyczy potencjalnego jej wpływu na zdrowie konsumentów. Zagrożenia, które mogą być związane z żywnością obejmują zagrożenia intencjonalne i nieintencjonalne: patogenne mikroorganizmy, czynniki chemiczne występujące jako zanieczyszczenia (np. środki czyszczące) lub czynniki fizyczne (np. szkło) i zagrożenia z celowym zanieczyszczeniem żywności. Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rodzaju i metodyki analizy zagrożeń i ryzyka dotyczących bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym.

26/10/2018 Katowice

Audyt identyfikowalności w świetle wymagań standardów bezpieczeństwa żywności

Celem szkolenia jest przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu
udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii
żywności, zapoznanie się zasadami „traceability”, które umożliwiają dotarcie w szybkim czasie do „najsłabszego
ogniwa” procesu odpowiedzialnych za niepowodzenie czy straty, nabycie umiejętności nadzorowania ilościowego
rozchodu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych w procesie (bilans masy).

25/04/2018 Warszawa
31/08/2018 Poznań
03/12/2018 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania w przemyśle spożywczym ISO 22000

Cena: 1 865,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemów IFS i BRC

Wymagania systemu BRC wersja 7 i IFS wersja 6.1. Planowane zmiany w 2018 roku

Standard IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych, powszechnie stosowanym i uznawanym w Europie Zachodniej (oprócz Wielkiej Brytanii, gdzie stosuje się standard BRC).
Celem szkolenia jest:
· Zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu BRC i IFS
· Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu BRC i IFS
· Nabycie umiejętności przygotowania się do auditu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami BRC i IFS
· Poznanie zasady przygotowywania dokumentacji systemowej standardu BRC i IFS
· Zaznajomienie się z korzyściami płynącymi z wdrożenia jednego systemu akceptowanego przez sieci
handlowe
· Zapoznanie się z planowanymi zmianami systemów IFS i BRC w 2018 roku.

14/03/2018 Poznań
17/05/2018 Katowice
21/09/2018 Warszawa
22/11/2018 Wrocław

Audytor systemu BRC FOOD w.7 i IFS FOOD w.6.1. Planowane zmiany w 2018 roku

Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu auditowania systemu zarządzania
jakością w przemyśle spożywczym w oparciu o normy IFS i BRC. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki
wykonywania auditów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli doskonalić
realizację i prowadzenie audytów. Zapoznają się także z planowanymi zmianami w roku 2018.

21-22/03/2018 Katowice
12-13/04/2018 Warszawa
19-20/09/2018 Wrocław
12-13/11/2018 Poznań

Audyt identyfikowalności w świetle wymagań standardów bezpieczeństwa żywności

Celem szkolenia jest przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu
udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii
żywności, zapoznanie się zasadami „traceability”, które umożliwiają dotarcie w szybkim czasie do „najsłabszego
ogniwa” procesu odpowiedzialnych za niepowodzenie czy straty, nabycie umiejętności nadzorowania ilościowego
rozchodu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych w procesie (bilans masy).

25/04/2018 Warszawa
31/08/2018 Poznań
03/12/2018 Wrocław

Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)

Walidacja może być wymogiem narzuconym albo wymuszonym działaniem jako element systemu zarządzania (ISO
9001). Może być również potwierdzeniem zgodności funkcjonowania z obowiązującymi systemów zarzadzania IFS,
BRC i FSSC. Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy nt. metod walidacji i skuteczności środków kontroli zarządzania
w ramach określonego systemu.

15/03/2018 Poznań
17/10/2018 Warszawa

Certyfikat:

Specjalista systemów zarządzania IFS i BRC

Cena: 2 105,00 PLN + VAT

Zapisz się