Szkolenia i audyty

Pakiety szkoleń

Wszystkie


Akademia Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Podstawy prawne, wymagania i wdrożenie sytemu w jednostce badawczej

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność personelu jednostki zapewnienia jakości

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce. Odpowiedzialność kierownika badania i personelu badawczego

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych. Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę, pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Cena: 1 413,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia Dobrej Praktyki Klinicznej

Dobra Praktyka Kliniczna (ICH GCP) dla badaczy i zespołów badawczych

Celem szkolenia jest zapoznanie badaczy oraz zespołów badawczych z historią badań klinicznych, poprawnym prowadzeniem dokumentacji badań klinicznych a także poprawnego raportowania zdarzeń niepożądanych (AE oraz SAE).

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Monitorowanie badań klinicznych – kurs dla monitorów badań klinicznych i kandydatów na monitorów

Celem szkolenia jest przygotowanie monitorów i kandydatów na monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych.
Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych oraz kandydatów na to stanowisko.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych

Kurs ma na celu jak najlepsze przygotowanie Monitorów i Zespołów Badawczych, przedstawienie Audytorom lub Inspektorom znajomość zasad, przepisów i regulacji obowiązujących w badaniach klinicznych jak i systematyczną i rzetelna pracę od samego początku projektu.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista Dobrej Praktyki Klinicznej

Cena: 1 917,00 PLN + VAT

Zapisz się

Doskonalenie Systemów Zarządzania w Laboratorium

System zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

Znajomość Systemu Zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium na podstawie wymagań normy 17025 oraz
Polskiego Centrum Akredytacji i samodzielne tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego PN-EN ISO/IEC 17025

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością
w laboratorium zgodnego z ISO 17025. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne
systemu zarządzania jakością w laboratorium. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze
z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ w akredytowanym laboratorium

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w programie Excel oraz ich walidacja

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności tworzenia oraz walidacji arkuszy
obliczeniowych, wyznaczania parametrów i krzywych kalibracyjnych. Szkolenie wyposaża uczestników w wiedzę
niezbędną do analizy danych laboratoryjnych, ich dokumentacji i prezentacji.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista Systemów Zarządzania w Laboratorium

Cena: 1 791,00 PLN + VAT

Zapisz się

Szkoła Lidera Produkcji

Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji, czyli jak lider motywuje i angażuje swój zespół

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania
pracownikami przez jego lidera. Jest to istotne nie tyle w zespole świadomych managerów, ale przede wszystkim w
grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności z błędną
świadomością ich braku wpływu na globalne wyniki firmy.
Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności obecnych i przyszłych liderów zespołów produkcyjnych, którzy dzięki poznanym metodom i technikom będą potrafili motywować i angażować pracowników do rozwiązywania bieżących problemów oraz ciągłego doskonalenia ich środowiska pracy.

19-20/12/2017 Gdańsk

Organizacja pracy lidera produkcji, czyli jak lider planuje swoją pracę i współpracę z szefami oraz innymi działami

Warsztat, który koncentruje się na samoorganizacji lidera. Ma za zadanie przygotowanie liderów do zarządzania realizacją planu produkcji oraz efektywnością podległego obszaru. Wobec wyzwań spoczywających na barkach liderów niezbędne jest ułożenie rutyny własnej pracy i ukształtowanie relacji ze współpracownikami oraz szefami. Dlatego uczestnicy zapoznają się z narzędziami i metodami służącymi organizacji własnej pracy, pracy ze wskaźnikami oraz codziennej współpracy z przełożonymi i koordynacji prac z działami wsparcia produkcji.

18-19/01/2018 Gdańsk

Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego, czyli jak lider organizuje pracę podległych mu pracowników

Efektywne planowanie pracy podległego zespołu to główne zadanie każdego lidera produkcji. Aby praca wykonana była sprawnie, konieczne jest właściwe jej zaplanowanie, mierzenie i rozliczanie. Dla zapewnienia optymalnych wyników, należy także trafnie i szybko identyfikować wszelkie problemy, jakie przeszkadzają nam w osiąganiu założonych celów. Podczas warsztatu uczestnicy będą – na bazie symulacji procesu produkcyjnego – projektować i testować rozwiązania związane z zarządzaniem pracą zespołu.

15-16/02/2018 Gdańsk

Certyfikat:

Szkoła Lidera Produkcji

Cena: 4 200,00 PLN + VAT

Zapisz się

Lean w Produkcji

Prognozowanie i modele planowania

Istotą sukcesu firmy jest dostosowanie modelu jej funkcjonowania do potrzeb rynku. Spełnienie przyszłych wymagań
klientów możliwe jest jedynie w sytuacji kiedy jesteśmy w stanie je przewidzieć dostosować się w odpowiednim czasie
do rosnących potrzeb. Budowa właściwego modelu prognozowania i planowania oraz optymalizacja przepływy
materiału i informacji jest obecnie jednym z najistotniejszych czynników budujących przewagę konkurencyjną firmy.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami prognozowania oraz dostosowywania organizacji do potrzeb
klienta. Skierowane jest ono do wszystkich którzy chcą optymalizować swoje procesy w zakresie planowania sprzedaży
i operacji.

Brak dostępnych terminów

Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

Szkolenie, prowadzone w formie warsztatowej, ma na celu zapoznanie osób odpowiedzialnych za planowanie z
kalkulacją ograniczeń produkcyjnych oraz właściwych poziomów zapasów w procesie. Celem szkolenia jest
przekazanie wiedzy na temat planowania wielkości i umiejscowienia buforów koniecznych dla zapewniania obsługi
klienta na wymaganym poziomie. Uczestnicy poznają kalkulację kosztów i korzyści utrzymania zapasów oraz metody
optymalizacji ich struktury.

Brak dostępnych terminów

Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

Planowanie na najniższym poziomie nie może zostać pozostawione bez nadzoru. Istotne dla wyników przedsiębiorstwa jest właściwe kolejkowanie zadań i dopasowywanie ich do faktycznych możliwości maszyn i załogi. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami harmonogramowania produkcji wieloasortymentowej oraz radzenia sobie z ograniczeniami po stronie procesów produkcyjnych i zasobów. Przedstawione zostaną także metody sprawnego rozliczania i monitorowania produkcji służące zapewnieniu poprawnej realizacji planu i stanowiące
podstawę do opracowania kierunków doskonalenia procesu planowania.

Brak dostępnych terminów

Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Stosowane aktualnie systemy klasy ERP oferują firmom możliwość zwiększenia efektywności procesów planistycznych i optymalizacji zarządzania zapasami. Można je także skutecznie wykorzystywać do optymalizacji procesu współpracy z klientami oraz dostawcami. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości użytkowników systemów klasy ERP na temat możliwości ich parametryzacji, zasad działania kalkulacji MRP oraz MRP II jak i wpływu sposobu obsługi systemu na wyniki przedsiębiorstwa.

11-12/01/2018 Gdańsk

Certyfikat:

Szkoła Planisty Produkcji

Cena: 4 800,00 PLN + VAT

Zapisz się

Kompedium wiedzy producenta żywności

Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania. Po przysłaniu przykładowych etykiet będzie możliwość omówienia ich poprawności w oparciu o podstawy prawne i orzecznictwo organów sądowych i administracyjnych.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metody analiz

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz. Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące istoty i znaczenia GMO.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym

Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka w odniesieniu do systemów zarzadzania bezpieczeństwem żywności.. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji procesów czyszczenia i dezynfekcji.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Walidacja procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji, czyli jak uzyskać obiektywne dowody, że wdrożona metoda jest skuteczna

Podczas szkolenia uczestnik dowie się jak prowadzić kontrole procesu mycia i dezynfekcji aby przebiegał skutecznie umożliwiając wytwarzanie produktu spełniającego określone wymagania jakości, jak uniknąć rutyny wykonując proces mycia, jak prowadzić proces planowania walidacji, nauczy się wyznaczać krytyczne parametry procesu wraz z limitami, określać częstotliwości i zakresu prowadzonych badań i testów, jakie prowadzić zapisy, jak optymalizować proces walidacji

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Warsztaty z opracowywania produktów żywnościowych

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych trendów w zakresie projektowania nowych produktów żywnościowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowoczesnymi metodami wdrażania innowacji produktowych w przemyśle spożywczym, od technik twórczego myślenia oraz aktywnego poszukiwania pomysłów i rozwiązań, przez etapy i metodologię prowadzenia procesu projektowania i rozwoju produktów żywnościowych, aż po skuteczną ich komercjalizację, w tym monitorowania skuteczności wdrożenia nowych produktów na rynek.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. badań i rozwoju produktów spożywczych

Cena: 3 260,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia systemów zarządzania w przemyśle spożywczym

Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg ISO 22000:2005

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu auditowego. Uczestnicy będą także doskonalić proces prowadzenia auditów wewnętrznych systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, jak i także działania poauditowe.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Wymagania systemu FSSC

FSSC 22000 jest wiodącym na świecie, niezależnym, systemem certyfikacji łańcucha żywnościowego opartym na międzynarodowej normie ISO 22000. Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2005, wymagania specyfikacji ISO/TS 22002-1:2009 oraz wytyczne FSSC. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania wg. FSSC oraz interpretacji wymagań.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Audytor wewnętrzny systemu FSSC

Standard FSSC 22000 oparty jest na założeniach systemu ISO 22000:2005. Obejmuje on jednak dodatkowo wymagania specyfikacji technicznej ISO TS 22002-1: 2009 (dawniej PAS 220). Specyfikacja ta zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące między innymi konstrukcji i rozkładu budynków, mediów, utylizacji odpadów i ścieków, utrzymania maszyn i urządzeń, mycia i dezynfekcji, higieny personelu, wycofywania wyrobu czy magazynowania. Szkolenie ma na celu przekazanie producentom żywności praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu auditowego oraz analizy przykładów auditowych w odniesieniu do wymagań systemu FSSC.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Warsztaty z analizy zagrożeń i oceny ryzyka w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności

Ryzyko związane z żywnością dotyczy potencjalnego jej wpływu na zdrowie konsumentów. Zagrożenia, które mogą być związane z żywnością obejmują zagrożenia intencjonalne i nieintencjonalne: patogenne mikroorganizmy, czynniki chemiczne występujące jako zanieczyszczenia (np. środki czyszczące) lub czynniki fizyczne (np. szkło) i zagrożenia z celowym zanieczyszczeniem żywności. Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rodzaju i metodyki analizy zagrożeń i ryzyka dotyczących bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista systemów zarządzania w przemyśle spożywczym

Cena: 2 420,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia systemów BRC i IFS w przemyśle spożywczym

Wymagania systemu BRC 7 i IFS 6

Standard IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych, powszechnie stosowanym i uznawanym w Europie Zachodniej (oprócz Wielkiej Brytanii, gdzie stosuje się standard BRC).

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Audytor systemu BRC i IFS

Szkolenie ma na celu zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu auditowania systemu zarządzania jakością w przemyśle spożywczym w oparciu o normy IFS i BRC. Szczegółowo omówione zostaną metody i techniki wykonywania auditów wewnętrznych. Uczestnicy podczas warsztatów szkoleniowych będą mogli doskonalić realizację i prowadzenie audytów.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)

Walidacja może być wymogiem narzuconym albo wymuszonym działaniem jako element systemu zarządzania (ISO 9001). Może być również potwierdzeniem zgodności funkcjonowania z obowiązującymi systemów zarzadzania IFS, BRC i FSSC. Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy nt. metod walidacji i skuteczności środków kontroli zarządzania w ramach określonego systemu.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista systemów zarzadzania IFS i BRC

Cena: 2 170,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia systemów zarządzania w przemyśle paszowym

System HACCP w przemyśle paszowym. Wymagania i audyt wewnętrzny

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów paszowych zgodnie wymogami przepisów prawa, w tym rozporządzenia 183/2005, identyfikacji zagrożeń, a dzięki temu zapobieganie zanieczyszczeniu pasz oraz czynników wpływające na skuteczność systemu HACCP. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie zasad dobrych praktyk w branży paszowej.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Audytor wewnętrzny systemu GMP+

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze strukturą i wymogami normy GMP+ B1 oraz GMP+ B2 oraz zasadami przeprowadzania audytów wewnętrznych. W trakcie szkolenia wyjaśnione zostaną najczęstsze problemy w pracy audytora. Przedstawione zostaną najważniejsze punkty dotyczące dokumentowania audytów wewnętrznych.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Auditowanie zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-EN 18001

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje cykl warsztatów począwszy od interpretacji wymagań poszczególnych norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 aż po techniki auditowania w/g normy ISO 19011.
Celem szkolenia jest przedstawienie, w jaki sposób prowadzić i dokumentować audit, by dostarczał rzetelnych informacji zarządczych dla utrzymania i doskonalenia systemu

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz

Cena: 2 430,00 PLN + VAT

Zapisz się

Kompedium wiedzy producenta kosmetyków SESJA I

Wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu w świetle rozporządzenia 1223/2009/WE z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami wprowadzania kosmetyku do obrotu. Omawiane są aspekty obejmujące proces oznakowania, dokumentacji oraz roli i obowiązków osoby odpowiedzialnej za ocenę bezpieczeństwa kosmetyków. Uczestnicy szkolenia są zapoznawani z procesem notyfikacji produktów kosmetycznych w portalu CPNP. Poruszana jest również tematyka deklaracji marketingowych produktów kosmetycznych.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Wymagania prawne dla surowców kosmetycznych

Szkolenie ma na celu zapoznanie z aktualnym prawodawstwem dotyczącym surowców kosmetycznych. Omówienie zagadnień dotyczących produkcji, oznakowania, identyfikacji i kontroli ryzyka związanego z substancjami produkowanymi i wprowadzanymi do obrotu w UE , notyfikacji w CPNP.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Charakterystyka surowców kosmetycznych w zależności od ich struktury chemicznej i grupowanie w zależności od działania w produkcie

Celem szkolenia jest przedstawienie funkcji i mechanizmu działania kosmetyków. Omówienie grup związków stosowanych w kosmetyków z uwzględnieniem ich właściwości w kontekście funkcji i możliwości działania. Wykorzystania składników aktywnych z uwzględnieniem funkcji surowców kosmetycznych w produktach specjalnego przeznaczenia.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Nanomateriały w kosmetykach

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze stosowaniem nanomateriałów w przemyśle kosmetycznym. Swoim zakresem obejmuje przegląd procedur prawnych umożliwiających lub ograniczających wykorzystywanie surowców w formie nanomateriałów w produktach kosmetycznych. Zwraca też uwagę na tworzące się aktualnie europejskie przepisy prawne w odniesieniu do nanomateriałów.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Projektowanie formulacji i technologii wytwarzania kosmetyków przeznaczonych do higieny (mydła w płynie, żele pod prysznic, szampony, płyny do kąpieli, płyny do higieny intymnej, żele do mycia skóry twarzy)

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych trendów w zakresie projektowania kosmetyków przeznaczonych do higieny, przedstawienie technologii wytwarzania oraz rozwiązań innowacyjnych, optymalizacji procesów wytwarzania sposoby tworzenia receptur, kryteriów oceny jakościowej oraz aspektów związanych z wymaganiami rynku i certyfikacją produktów dla nowoczesnej fabryki kosmetyków.

Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. badań i rozwoju produktów kosmetycznych

Cena: 2 870,00 PLN + VAT

Zapisz się

Kompedium wiedzy producenta kosemtyków, SESJA II

Kolor – barwniki i pigmenty w kosmetykach kolorowych

Zdobycie, poszerzenie i uporządkowanie wiedzy na temat pigmentów i barwników w kosmetykach. Praktyczne zapoznanie się ze złożonością świata kolorów i najnowszymi przebogatymi możliwościami kosmetyki kolorowej dzięki wysokim technologiom. Kreacja koloru.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

„Borderline products” zagadnienia regulacyjne związane z właściwą klasyfikacją produktu i wprowadzeniem kosmetyku do obrotu

Celem szkolenia jest omówienie wymagań prawnych dla kosmetyków, wyrobów medycznych, leków, produktów biobójczych, suplementów diety i detergentów oraz przedstawienie różnic pomiędzy danymi grupami produktów. Szczegółowe przedstawienie możliwych funkcji dla produktów kosmetycznych oraz ograniczeń w zakresie stosowanych oświadczeń. Analiza produktów z pogranicza w oparciu o parametry charakteryzujące produkt.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Kompatybilność opakowań w przemyśle komsetycznym

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z kompatybilnością opakowań w produkcji wyrobów kosmetycznych. Przybliżenie problematyki doboru właściwych opakowań do produktów kosmetycznych oraz zapoznanie z obowiązującym prawodawstwem z zakresu kompatybilności.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Recepturowanie i wdrażanie produktów kosmetycznych

Celem szkolenia jest zaprezentowanie europejskich wytycznych i podstawowych zasad opracowywania nowych
formuł kosmetycznych oraz badań jakościowych produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu na terenie UE. Przedstawione zostaną również planowane zmiany w ustawodawstwie europejskim w zakresie stosowania surowców kosmetycznych oraz norm zharmonizowanych kontroli jakości.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. badań i rozwoju produktów kosmetycznych

Cena: 2 240,00 PLN + VAT

Zapisz się

Kompedium wiedzy specjalisty ds. bezpieczeństwa kosmetyków, SESJA I

Ocena toksykologiczna składników w kontekście bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów oceny właściwości fizyko - chemicznych związków chemicznych stosowanych w kosmetykach w kontekście ich możliwości działania toksycznego oraz zapoznanie się z metodami badań toksykologicznych i ich interpretacją w kontekście oceny bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi wynikającego z obecności określonych związków chemicznych w kosmetykach. Ponadto, celem szkolenia jest również zapoznanie z podstawowymi zasadami obliczania marginesu bezpieczeństwa dla składników kosmetyku.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Monitorowanie bezpieczeństwa kosmetyków w łańcuchu dostaw. Reklamacje, zwroty i działania niepożdąne

Szkolenie ma na celu przedstawienie wszystkich aspektów i procesów koniecznych do realizacji przez osobę odpowiedzialną po wprowadzeniu do obrotu produktu kosmetycznego. Omawia szczegółowo zasady dystrybucji kosmetyków oraz prawidłowego monitorowania i przeprowadzania działań posprzedażowych, tj. zwrotów i reklamacji kosmetyków, wstrzymywania i wycofywania kosmetyków z obrotu oraz nadzoru nad ich działaniami niepożądanymi, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1223/2009/WE oraz PN-EN ISO 22716:2009.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku

Szkolenie ma na celu omówienie procesu przygotowania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zasad opracowywania raportów dla kosmetyków o różnym składzie jakościowo-ilościowym, a w szczególności zasad oceny toksykologicznej i obliczania marginesu bezpieczeństwa. Wskazywanie przydatnych źródeł informacji i bazy danych oraz wyjaśnienie kto może być ekspertem, tzw. Safety Assessorem, odpowiedzialnym za przygotowanie raportu.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków

Szkolenie ma na celu przestawienie organizacji pracy działów produkcji, kontroli jakości kosmetyków. Omówione zostaną m.in. skuteczne metody monitorowania warunków wytwarzania, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne kosmetyków oraz higiena procesu wytwarzania kosmetyków (właściwego mycia i dezynfekcji).

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Zasady oznakowania i tworzenia deklaracji marketingowych produktów kosmetycznych zgodnie z wymaganiami prawnymi

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa kosmetycznego w zakresie oznakowania produktów kosmetycznych i tworzenia poprawnej komunikacji marketingowej. Zakres szkolenia to przedstawienie wymagań prawnych w odniesieniu do oznakowania kosmetyków oraz praktyczną interpretację obowiązujących wymagań prawnych i możliwe rozwiązania w oznakowaniu. Szkolenie ma charakter aktywny: wykłady, analiza etykiet, odpowiedzi na pytania.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa kosmetyków

Cena: 2 750,00 PLN + VAT

Zapisz się

Kompedium wiedzy specjalisty ds. bezpieczeństwa kosmetyków, SESJA II

Wprowadzanie do obrotu detergentów w świetle rozporządzenia 648/2004

Szkolenie ma na celu przedstawienie aspektów prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu i dystrybucji detergentów oraz prowadzenia dokumentacji wdrożeniowej. Szkolenie przybliża zagadnienia związane z klasyfikacją detergentów, recepturowaniem oraz odpowiednim doborem opakowań i oznakowania detergentów.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Audytor wewnętrzny chemii gospodarczej i kosmetyków

Prezentacja roli i znaczenia auditów wewnętrznych, nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności auditorskich, przekazanie producentom zaleceń stosowanych przez sieci handlowe odnośnie procesu produkcji, a także wymogów określających kontrolę, rodzaj i pochodzenie surowców warunków higienicznych, bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, możliwości śledzenia kolejnych etapów produkcji oraz przestrzegania szczegółowych wymogów dotyczących wytwarzania poszczególnych produktów

Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa kosmetyków

Cena: 1 170,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia systemów zarządzania bezpieczeństwem kosmetyków

GMP – zasady funkcjonowania fabryki kosmetyków wg standardu PN-EN ISO 22716:2009

Celem szkolenia jest poznanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej dla przemysłu kosmetycznego, zgodnych z wymaganiami normy. Szkolenie jest pomocne podczas opracowywania i wdrażania GMP w zakładzie. Zapoznaje również z praktycznym podejściem do codziennego stosowania zasad GMP w odniesieniu do produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu produktów kosmetycznych.

Brak dostępnych terminów

Nowe wymagania systemu BRC Consumer Products Wersja IV.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną wymagania standardu BRC CP dotyczące najnowszej wersji. Omówiona zostanie interpretacja głównych wymagań standardu BRC CP oraz przedstawiony będzie sposób wdrażania i certyfikacji systemu BRC CP.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Wymagania systemu IFS Household and Personal Care Products v.2

Podczas szkolenia przedstawione zostaną wymagania standardu IFS HCP. Uczestnicy poznają interpretację głównych wymagań standardu IFS HCP. Przedstawiony będzie także sposób wdrażania i certyfikacji systemu IFS HCP.

Brak dostępnych terminów

Audytor systemu BRC Consumer Product, v. 4 i IFS Household and Personal Care Products, v. 2

Podczas szkolenia przedstawiony zostanie proces i zasady audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem wyrobów nieżywnościowych. Uczestnicy poznają techniki prowadzenia audytu i zostaną przygotowani do przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem wyrobów nieżywnościowych.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista systemów zarządzania bezpieczeństwem kosmetyków

Cena: 2 460,00 PLN + VAT

Zapisz się

Kompedium wiedzy specjalisty ds. opakowań

Materiały do kontaktu z żywnością – wymagania prawne i praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych.

Brak dostępnych terminów

Badania zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania badań sensorycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami wykonania badania zmian zapachu i smaku
żywności w wyniku kontaktu z opakowaniem. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem metod analizy sensorycznej.

Brak dostępnych terminów

Wymagania i audytor systemu BRC Packaging and Packaging Materials (IoP), wydanie 5

Podczas szkolenia przedstawione zostaną wymagania standardu BRC Packaging and Packaging Materials wraz ze zmianami nowej wersji z dn. 01.07.2015. Podana zostanie interpretacja głównych wymagań standardu BRC Packaging and Packaging Materials i sposób wdrażania i certyfikacji systemu BRC Packaging and Packaging Materials. Uczestnicy przygotowani zostaną do przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przeznaczonych dla sieci handlowych oraz uzyskają certyfikat na audytora systemu BRC Packaging and Packaging Materials, wydanie 5.

Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa opakowań

Cena: 1 890,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia badań sensorycznych i konsumenckich

Analiza sensoryczna artykułów spożywczych – wymagania, metody badań i weryfikacja  zespołu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem standardowych metod analizy sensorycznej.

12-13/12/2017 Katowice

Walidacja metod sensorycznych i szacowanie niepewności pomiaru

Jednym z podstawowych zadań akredytowanego laboratorium jest wykonanie walidacji metody badawczej lub potwierdzenie możliwości jej zastosowania w danym laboratorium. W przypadku badań
sensorycznych proces ten jest szczególnie trudny z uwagi na specyfikę tych badań. Dlatego też bardzo istotne jest właściwe podejście do walidacji, uwzględniające praktyczny aspekt ocen sensorycznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami akredytacyjnymi i sposobami ich spełnienia w obszarze walidacji i szacowania niepewności badań sensorycznych. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z wytycznymi przygotowania metody badawczej do akredytacji.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Badania biegłości i inne narzędzia zapewnienia jakości wyników badań sensorycznych. Statystyczne techniki analizy danych

Szkolenie ma na celu Zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie kontroli jakości wyników badań. Ponadto uczestnicy poznają narzędzia kontroli jakości wyników badań oraz sposoby statystycznej analizy danych. Kontrola jakości wyników badań jest podstawowym elementem prowadzenia badań sensorycznych.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Akredytacja w laboratorium sensorycznym – wymagania, praktyczne wskazówki

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami akredytacyjnymi i sposobami ich spełnienia w obszarze badań sensorycznych. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z wytycznymi
przygotowania laboratorium sensorycznego do auditu.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz sensorycznych

Cena: 2 710,00 PLN + VAT

Zapisz się

Lider zespołu sensorycznego

Tworzenie zespołu sensorycznego

Weryfikacja sensoryczna jest podstawowym, ale nie jedynym etapem tworzenia zespołu sensorycznego. Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu zespołu jest dobieranie oceniających tylko na podstawie wyników testów weryfikacyjnych, co wielokrotnie skutkuje uzyskiwaniem niezadowalających wyników z badań.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia zespołu sensorycznego i właściwego przygotowania panelu do pracy. Ponadto uczestnicy poznają, zarówno w teorii jak i w ramach warsztatów,
sposoby monitorowania pracy członków zespołu oceniającego.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Standardowe i zaawansowane metody analizy sensorycznej w ocenie jakości produktu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami planowania badań sensorycznych i różnymi metodami badań, wykorzystywanymi w analizie sensorycznej. Uczestnicy uczą się jak dobrać właściwą metodę do rozwiązania danego problemu oraz biorą udział w badaniach z użyciem różnych metod analizy sensorycznej.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Lider zespołu sensorycznego – wymagania, zadania, problemy

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami na lidera zespołu sensorycznego, zadaniami lidera i sposobami ich realizacji. Ponadto uczestnicy poznają, zarówno w teorii jak i w ramach warsztatów, zasady przygotowania i realizacji testów weryfikacyjnych, sposoby monitorowania pracy członków zespołu oceniającego oraz metody badań sensorycznych i konsumenckich.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Lider zespołu sensorycznego

Cena: 2 270,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia sensorycznego rozwoju produktu

Standardowe i zaawansowane metody analizy sensorycznej w ocenie jakości produktu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami planowania badań sensorycznych i różnymi metodami badań, wykorzystywanymi w analizie sensorycznej. Uczestnicy uczą się jak dobrać właściwą metodę do rozwiązania danego problemu oraz biorą udział w badaniach z użyciem różnych metod analizy sensorycznej.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Badania konsumenckie jako narzędzie w kształtowaniu sukcesu produktu na rynku z uwzględnieniem wymagań przewodnika ISO 11136:2014

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami projektowania, realizacji i analizy danych badań konsumenckich, przedstawienie możliwości zastosowania badań konsumenckich w kształtowaniu jakości istniejących produktów i projektowaniu nowych produktów.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Warsztaty z opracowywania produktów żywnościowych

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych trendów w zakresie projektowania nowych produktów żywnościowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowoczesnymi metodami wdrażania innowacji produktowych w przemyśle spożywczym, od technik twórczego myślenia oraz aktywnego poszukiwania pomysłów i rozwiązań, przez etapy i metodologię prowadzenia procesu projektowania i rozwoju produktów żywnościowych, aż po skuteczną ich komercjalizację, w tym monitorowania skuteczności wdrożenia nowych produktów na rynek.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. sensorycznego rozwoju produktu

Cena: 2 100,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia wiedzy z ochrony środowiska

Ochrona środowiska a obowiązki przedsiębiorcy. Wymagania organów kontrolnych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, a także uprawnieniami jakie im przysługują podczas kontroli organów administracyjnych.
Celem szkolenia jest również zapoznanie z konsekwencjami jakie mogą wyniknąć z naruszania przepisów ochrony środowiska w zakresie odpowiedzialności administracyjnej, odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie. Podstawowe obowiązki wynikające z ustawy opakowaniowej

Szkolenie ma na celu zapoznanie się uczestników z aktualnymi przepisami prawnymi, a także zwrócenie uwagi na zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają również zakres odpowiedzialności oraz zapoznają się z niezbędną dokumentacją.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie – wymagania i obowiązki

Uczestnicy szkolenia będą zapoznani z zakresem szczególnego korzystania ze środowiska, który wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przedstawione zostaną obowiązki wynikające z ustawy prawo wodne, posiadanych pozwoleń wodnoprawnych oraz określony zostanie sposób prawidłowej ich realizacji.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Emisje do powietrza

Uczestnicy szkolenia będą zapoznani z zakresem szczególnego korzystania ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza. Przedstawiona zostanie klasyfikacja i podział instalacji w kontekście pozwolenia na emisję substancji do powietrza, zgłoszenia instalacji wymaganych w Prawie Ochrony Środowiska. Przedstawione zostaną wymagania odnośnie pomiarów kontroli i pomiaru emisji oraz prowadzonej sprawozdawczości.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Praktyczne warsztaty dotyczące obowiązków sprawozdawczych (ewidencje, opłaty, odpady, Kobize)

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z określonymi sposobami realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z korzystania ze środowiska. Głównym elementem szkolenia jest część warsztatowa dotycząca wypełniania wykazów oraz obliczania opłat na konkretnych przykładach. Uczestnicy nabędą praktycznej wiedzy m.in. w zakresie sprawozdawczości odpadowej i KOBiZE.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Cena: 2 340,00 PLN + VAT

Zapisz się

Szkoła wiedzy o wodzie

Aktualne wymagania w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Woda musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. Zapisy na temat wymagań odnośnie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi znalazły się w obowiązującym od 28 listopada 2015 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dotyczy to wszystkich ujęć wód pitnych . Celem szkolenia jest omówienie wymagań i zmian wynikających z aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia zarówno dla laboratoriów zakładowych jak i jednostek zarządzających wodociągami.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Skażenia wody bakteriami Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Przyczyny ich występowania oraz zapobieganie i zwalczanie

Celem szkolenia jest przybliżenie problemu związanego z obecnością bakterii Legionella w ciepłej wodzie użytkowej oraz zagrożeniem z tym związanym.
Omówione zostaną zasady kontroli i zapobiegania namnażaniu się pałeczek Legionella w instalacjach wytwarzających aerozol wodno - powietrzny jak również nadzór Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Analiza fizykochemiczna wody i ścieków. Szkolenie teoretyczne i warsztaty

Obejmuje całość zagadnień z przepisami związanymi z gospodarką wodno-prawną i odprowadzeniem ścieków oraz prezentację analiz z fizykochemicznych wody, przepisy określające zakres badań, pobieranie próbek, omówienie metod oznaczania poszczególnych parametrów zaprezentowanie typowych wybranych analiz fizyko-chemicznych wykonanie i interpretacja wyników badań.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Analiza mikrobiologiczna wody

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych wody, zasadami przygotowania próbek do badań wody, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, naukę wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie. Wszystkie etapy oznaczeń wykonywane są w mikrobiologicznym laboratorium pod nadzorem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu badań i interpretacji wyników analiz.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości wody, Specjalista ds. badań wody

Cena: 2 360,00 PLN + VAT

Zapisz się

Laboratorium mikrobiologii żywności

Podstawowe techniki w analizie mikrobiologiologicznej

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących podstawowych technik związanych z umiejętnością prawidłowego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, podstawowymi technikami wykonywania posiewów oraz zapoznanie się z prawidłową interpretacją wyników analiz.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza. Analiza mikrobiologiczna

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Analiza mikrobiologiczna żywności

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze schematem planowania i realizacji walidacji badań ilościowych i jakościowych. Wyznaczą precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności, specyficzność i selektywność oraz oszacują niepewność metody badawczej.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych żywności

Cena: 4 470,00 PLN + VAT

Zapisz się

Mikrobiologiczne laboratorium kosmetyczne

Podstawowe techniki w analizie mikrobiologiologicznej

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących podstawowych technik związanych z umiejętnością prawidłowego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, podstawowymi technikami wykonywania posiewów oraz zapoznanie się z prawidłową interpretacją wyników analiz.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Analiza mikrobiologiczna kosmetyków

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych, zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

12-14/12/2017 Gdynia

Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze schematem planowania i realizacji walidacji badań ilościowych i jakościowych. Wyznaczą precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności, specyficzność i selektywność oraz oszacują niepewność metody badawczej.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków

Cena: 3 280,00 PLN + VAT

Zapisz się

Szkoła planisty produkcji

Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

Planowanie na najniższym poziomie nie może zostać pozostawione bez nadzoru. Istotne dla wyników przedsiębiorstwa jest właściwe kolejkowanie zadań i dopasowywanie ich do faktycznych możliwości maszyn i załogi. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami harmonogramowania produkcji wieloasortymentowej oraz radzenia sobie z ograniczeniami po stronie procesów produkcyjnych i zasobów. Przedstawione zostaną także metody sprawnego rozliczania i monitorowania produkcji służące zapewnieniu poprawnej realizacji planu i stanowiące
podstawę do opracowania kierunków doskonalenia procesu planowania.

Brak dostępnych terminów

Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Stosowane aktualnie systemy klasy ERP oferują firmom możliwość zwiększenia efektywności procesów planistycznych i optymalizacji zarządzania zapasami. Można je także skutecznie wykorzystywać do optymalizacji procesu współpracy z klientami oraz dostawcami. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości użytkowników systemów klasy ERP na temat możliwości ich parametryzacji, zasad działania kalkulacji MRP oraz MRP II jak i wpływu sposobu obsługi systemu na wyniki przedsiębiorstwa.

11-12/01/2018 Gdańsk

Certyfikat:

Szkoła Planisty Produkcji

Cena: 3 000,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia Lean Managera

Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiebiorstwa. Gra symulacyjna wdrożenia Lean Management

Lean to koncepcja polegająca na realizacji wymagań klienta, przy możliwie najniższym zaangażowaniu wszelkich zasobów. Polega na stopniowych i systematycznych działaniach, zmierzających do osiągnięcia Doskonałości Operacyjnej (Operational Excellence), zapewniającej przewagę konkurencyjną. Lean to sposób myślenia i działania, a także zestaw narzędzi skierowanych na rozwój zespołu i przedsiębiorstwa.

Brak dostępnych terminów

Decyzje finansowe w doskonaleniu. Od optymalizacji lokalnych wyników do wyników firmy z wykorzystaniem THROUGHPUT. Accounting i narzędzia Lean Management

Celem szkolenia jest przedstawienie Throughput Accounting – konceptu rachunkowości zarządczej, która zastosowana w pełni lub poprzez wykorzystanie jej elementów, umożliwia wszechstronne podejście do działań doskonalących, w obszarze produkcji i logistyki, a także sprzedaży oraz finansów. TA to podejście, które jednoczy wszystkie działy na wspólnym celu, będąc jednocześnie narzędziem prostym, mało pracochłonnym i jednoznacznym. Throughput Accounting to świetne oraz proste narzędzie w podejmowaniu decyzji przez managerów tak, by miały one pozytywne odzwierciedlenie w wynikach firmy.

Brak dostępnych terminów

Wizualne zarządzanie wynikami dla managerów. Wskaźniki zarządzania (KPI) i wizualne zarządzanie wynikami (PVM) jako mechanizmy osiągania doskonałości operacyjnej firmy

Wizualne Zarządzanie Wynikami zdobywa w Polsce coraz więcej entuzjastów, którzy widzą w nim skuteczną metodę szybkiego reagowania na pojawiające się problemy na każdym szczeblu zarządzania firmą. Celem szkolenia jest pokazanie, że Wizualne Zarządzanie Wynikami to na pewno nie kolejna technika raportowania, nie tylko sposób efektywnego rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim bezinwestycyjna metoda angażowania i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia.

Brak dostępnych terminów

Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących. Mapowanie strumienia wartości i mapa drogowa doskonalenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do procesu mapowania, diagnozowania potencjału, identyfikowania problemów i ich źródeł oraz opracowywania rozwiązań. Prezentowane narzędzia z zakresu Lean oraz arkusze kalkulacyjne pozwalają na diagnozę i optymalizację przykładowego strumienia wartości pod kątem Lead Time’u, wielkości zapasów, procesu technologicznego i przepływu informacji. Zdobyta wiedza stanowi bazę gotowych rozwiązań umożliwiających budowę strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Akademia Lean Managera

Cena: 6 400,00 PLN + VAT

Zapisz się