Szkolenia

Pakiety szkoleń

Wszystkie Wyczyść


Akademia specjalisty systemu FSSC

Wymagania systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000:2019 (wersja 5) oraz nowelizacja ISO 22000:2018

Głównym powodem wydania nowej wersji standardu FSSC v. 5 była publikacja nowego ISO 22000:2018 w dniu 19 czerwca 2018 r. oraz konieczność utrzymania zgodności z wymaganiami GFSI w wersji 7.2. Najważniejsze zmiany
w FSSC 22000 w wersji 5 to:
• włączenie nowych wymagań ze zaktualizowanej wersji ISO 22000:2018,
• wymagania dotyczące zarządzania usługami zostały objęte nowymi wymaganiami ISO 22000:2018,
• poszerzono wymaganie dotyczące monitoringu środowiska produkcyjnego,
• dodano wymaganie dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków dla transportowanych.
Uczestnicy szkolenia będą potrafili zidentyfikować wszystkie obszary wymagające aktualizacji w bieżącym systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie i określenie zakresu prac niezbędnych do przejścia na nową wersję standardu ISO 22000:2018 oraz FSSC 22000 wersja 5.

20/11/2019 Wrocław

Audytor wewnętrzny systemu FSSC wersja 5

Standard FSSC 22000 oparty jest na założeniach systemu ISO 22000:2018. Obejmuje on jednak dodatkowo wymagania specyfikacji technicznej ISO TS 22002-1: 2009 (dawniej PAS 220).
Specyfikacja ta zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące między innymi konstrukcji i rozkładu budynków, mediów, utylizacji odpadów i ścieków, utrzymania maszyn i urządzeń, mycia i dezynfekcji, higieny personelu, wycofywania wyrobu czy magazynowania.
Szkolenie ma na celu przekazanie producentom żywności praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu audytowego oraz analizy przykładów audytowych w odniesieniu do wymagań systemu FSSC.
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z nową wersją standardu FSSC.
Najważniejsze zmiany w FSSC 22000 w wersji 5 to:
• włączenie nowych wymagań ze zaktualizowanej wersji ISO 22000:2018,
• wymagania dotyczące zarządzania usługami zostały objęte nowymi wymaganiami ISO 22000:2018,
• poszerzono wymaganie dotyczące monitoringu środowiska produkcyjnego,
• dodano wymaganie dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków dla transportowanych.

21-22/11/2019 Wrocław

Audyt identyfikowalności w świetle wymagań standardów bezpieczeństwa żywności

CEL SZKOLENIA: przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu
udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii
żywności, zapoznanie się zasadami „traceability”, które umożliwiają dotarcie w szybkim czasie do „najsłabszego
ogniwa” procesu odpowiedzialnych za niepowodzenie czy straty, nabycie umiejętności nadzorowania ilościowego
rozchodu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych w procesie (bilans masy).

11/12/2019 Wrocław

Walidacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (IFS, BRC, FSSC)

Walidacja może być wymogiem narzuconym albo wymuszonym działaniem jako element systemu zarządzania (ISO
9001). Może być również potwierdzeniem zgodności funkcjonowania z obowiązującymi systemów zarzadzania IFS,
BRC i FSSC. Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy nt. metod walidacji i skuteczności środków kontroli zarządzania
w ramach określonego systemu.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania FSSC

Cena: 2 220,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty jakości i bezpieczeństwa pasz

System HACCP w przemyśle paszowym. Wymagania i audyt wewnętrzny

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów paszowych zgodnie wymogami
przepisów prawa, w tym rozporządzenia 183/2005, identyfikacji zagrożeń, a dzięki temu zapobieganie
zanieczyszczeniu pasz oraz czynników wpływające na skuteczność systemu HACCP. Szczególny nacisk położony
zostanie na przedstawienie zasad dobrych praktyk w branży paszowej.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Pobieranie próbek pasz i kiszonek pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego

Właściwe przeprowadzenie procesu pobierania próbek rzutuje w największym stopniu na osiąganie wymaganej wiarygodności wyników, a co za tym idzie, podejmowanie odpowiednich decyzji w przypadku stwierdzenia zgodności lub niezgodności danej partii paszy z wymaganiami. Z tego powodu etap ten jest przedmiotem uregulowań prawa paszowego i żywnościowego oraz jest ważnym zagadnieniem dla systemów zarządzania jakością badań laboratoryjnych. Uczestnik nabędzie: praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu pobierania próbek do badań materiały GMO z różnego rodzaju opakowań, zróżnicowanych miejsc, sposobie zabezpieczania próbki przed kontaminacją, ilości i częstotliwości badań; uzyska certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie pobierania próbek materiałów, paszowych do badań w kierunku GMO. Dla uczestników szkolenia wyjątkowo korzystna oferta cenowa badań GMO.
Szczegółowe zapytania prosimy kierować na adres mailowy food@hamilton.com.pl

Brak dostępnych terminów

GMP+ B1. Wymagania i wdrożenie systemu

Szkolenie ma na celu poznanie wymagań standardu GMP+ B1 oraz załączników GMP+ FSA scheme, zasad efektywnego planowania wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz w organizacji, praktycznych
sposobów implementacji wymagań standardu GMP+ B1 oraz załączników GMP+ FSA scheme w trakcie wdrażania SZBP w organizacji.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

GMP+ B2. Wymagania i wdrożenie systemu

Szkolenie ma na celu poznanie: wymagań standardu GMP+ B2 oraz załączników GMP+ FSA scheme; zasad efektywnego planowania wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz w organizacji; praktycznych sposobów implementacji wymagań standardu GMP+ B2 oraz załączników GMP+ FSA scheme w trakcie wdrażania SZBP w organizacji.
Korzyści ze szkolenia: nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji i implementacji wymagań standardu GMP+ B2 oraz załączników grupy B GMP+ FSA scheme w trakcie wdrażania SZBP w organizacji

27/11/2019 Warszawa

Audytor wewnętrzny GMP+B1

Szkolenie ma na celu poznanie poznanie oraz zrozumienie: wymagań stawianych audytorom wewnętrznym SZBP;
zasad efektywnego planowania oraz technik przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBP w organizacji;
praktycznych sposobów interpretacji wymagań standardu GMP+ B1 oraz załączników w trakcie przeprowadzania
audytów wewnętrznych SZBP w organizacji.
Korzyści ze szkolenia: nabycie umiejętności planowania i przeprowadzenia audytu wewnętrznego na zgodność
z wymaganiami standardu GMP+ B1 FSA scheme w funkcjonującym w organizacji Systemie Zarządzania
Bezpieczeństwem Pasz. Poszukiwania dowodów spełnienia wymagań: przepisów prawa, standardu GMP+B1 oraz
załączników GMP+ FSA scheme, dokumentacji systemowej, klienta.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Audytor wewnętrzny GMP+B2

Szkolenie ma na celu poznanie oraz zrozumienie: wymagań stawianych audytorom wewnętrznym SZBP; zasad efektywnego planowania oraz technik przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBP w organizacji; praktycznych sposobów interpretacji wymagań standardu GMP+ B1 oraz załączników w trakcie przeprowadzania audytów wewnętrznych SZBP w organizacji.
Korzyści ze szkolenia: nabycie umiejętności planowania i przeprowadzenia audytu wewnętrznego na zgodność z wymaganiami standardu GMP+ B2 FSA scheme w funkcjonującym w organizacji Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz; poszukiwania dowodów spełnienia wymagań: przepisów prawa, Standardu GMP+B2 oraz załączników GMP+ FSA scheme, dokumentacji systemowej; klienta.

28/11/2019 Warszawa

Certyfikat:

Specjalista systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz

Cena: 2 150,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

Monitorowanie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw. Uregulowania europejskie oraz nowe przepisy prawa polskiego obowiązujące od 01 stycznia 2019 r

Szkolenie ma na celu przedstawienie wszystkich aspektów i procesów koniecznych do realizacji przez osobę
odpowiedzialną po wprowadzeniu do obrotu produktu kosmetycznego. Omawia szczegółowo zasady dystrybucji
kosmetyków oraz prawidłowego monitorowania i przeprowadzania działań posprzedażowych, tj. zwrotów i reklamacji
kosmetyków, wstrzymywania i wycofywania kosmetyków z obrotu oraz nadzoru nad ich działaniami niepożądanymi.

20/11/2019 Warszawa

Tworzenie raportu bezpieczeństwa kosmetyku

Szkolenie ma na celu omówienie procesu przygotowania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego,
udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zasad opracowywania raportów dla kosmetyków o różnym składzie
jakościowo-ilościowym, a w szczególności zasad oceny toksykologicznej i obliczania marginesu bezpieczeństwa.
Wskazywanie przydatnych źródeł informacji i bazy danych oraz wyjaśnienie kto może być ekspertem, tzw. Safety
Assessorem, odpowiedzialnym za przygotowanie raportu.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków

Szkolenie ma na celu przestawienie organizacji pracy działów produkcji, kontroli jakości kosmetyków. Omówione
zostaną m.in. wymagania GMP wg PN-EN ISO 22716:2009, w zakresie kontroli jakości produktów kosmetycznych, a
także badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne produktów kosmetycznych.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Zasady znakowania produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Deklaracje marketingowe

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
kosmetycznego w zakresie oznakowania produktów kosmetycznych i tworzenia poprawnej komunikacji
marketingowej. Zakres szkolenia to przedstawienie wymagań prawnych w odniesieniu do oznakowania kosmetyków oraz praktyczną interpretację obowiązujących wymagań prawnych i możliwe rozwiązania w oznakowaniu. Szkolenie ma charakter aktywny: wykłady, analiza etykiet, odpowiedzi na pytania.

12/12/2019 Warszawa

Ocena toksykologiczna składników w kontekście bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów oceny właściwości fizyko - chemicznych związków
chemicznych stosowanych w kosmetykach w kontekście ich możliwości działania toksycznego oraz zapoznanie się z metodami badań toksykologicznych i ich interpretacją w kontekście oceny bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi
wynikającego z obecności określonych związków chemicznych w kosmetykach. Ponadto, celem szkolenia jest również zapoznanie z podstawowymi zasadami obliczania marginesu bezpieczeństwa dla składników kosmetyku.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Analiza sensoryczna produktów kosmetycznych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem w ocenie jakości wyrobów kosmetycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem standardowych metod analizy sensorycznej.

03/12/2019 Gdynia

Skażenia mikrobiologiczne w branży kosmetycznej

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z czystością mikrobiologiczną
wyrobów kosmetycznych w świetle norm PN EN ISO. Uczestnicy zdobędą teoretyczną wiedzę z zakresu badań
mikrobiologicznych kosmetyków.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa kosmetyków

Cena: 3 560,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty bezpieczeństwa opakowań

Materiały do kontaktu z żywnością – wymagania prawne i praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem
szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

03/12/2019 Szczecin

Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych dotyczących opakowań przeznaczonych do wyrobów kosmetycznych. Omówiony zostanie projekt Wytyczne dotyczące wymiany informacji na temat pakowania kosmetycznych materiałów w łańcuchu wartości w kontekście Rozporządzenia (UE) 1223/2009.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania badań sensorycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami wykonania badania zmian zapachu i smaku
żywności w wyniku kontaktu z opakowaniem. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem metod analizy sensorycznej.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Kompatybilność opakowań w przemyśle kosmetycznym. Testy stabilności

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z kompatybilnością opakowań w produkcji wyrobów kosmetycznych. Przybliżenie problematyki doboru właściwych opakowań do produktów kosmetycznych oraz zapoznanie z obowiązującym prawodawstwem z zakresu kompatybilności.

Brak dostępnych terminów

Opakowania z biotworzyw

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat kierunków produkcji nowych innowacyjnych tworzyw polimerowych
zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska oraz możliwości ich wykorzystania do wytwarzania opakowań, a także
systemy oceny zgodności potwierdzające spełnienie wymagań poprzez certyfikację i znakowanie.

03/12/2019 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista ds. bezpieczeństwa opakowań

Cena: 2 260,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia laboratorium sensorycznego

Lider zespołu sensorycznego – wymagania, zadania, problemy

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami na lidera zespołu sensorycznego, zadaniami lidera i sposobami ich realizacji. Ponadto uczestnicy poznają, zarówno w teorii jak i w ramach warsztatów, zasady przygotowania i realizacji testów weryfikacyjnych, sposoby monitorowania pracy członków zespołu oceniającego oraz metody badań sensorycznych i konsumenckich.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Badania konsumenckie jako narzędzie w kształtowaniu sukcesu produktu na rynku z uwzględnieniem wymagań przewodnika ISO 11136:2014

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami projektowania, realizacji i analizy danych badań konsumenckich, przedstawienie możliwości zastosowania badań konsumenckich w kształtowaniu jakości istniejących produktów i projektowaniu nowych produktów.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Analiza sensoryczna produktów kosmetycznych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami analizy sensorycznej i jej zastosowaniem w ocenie jakości wyrobów kosmetycznych, czynnikami wpływającymi na wyniki badań, zasadami tworzenia zespołu i realizacji badań. Uczestnicy biorą udział w podstawowych testach weryfikacyjnych oraz badaniach z użyciem standardowych metod analizy sensorycznej.

03/12/2019 Gdynia

Certyfikat:

Lider ds. badań sensorycznych

Cena: 2 710,00 PLN + VAT

Zapisz się

Laboratorium mikrobiologii żywności

Podstawowe techniki w analizie mikrobiologicznej

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących podstawowych technik
związanych z umiejętnością prawidłowego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, podstawowymi
technikami wykonywania posiewów oraz zapoznanie się z prawidłową interpretacją wyników analiz.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza. Analiza mikrobiologiczna

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych,
zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań
mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń
przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

23-25/11/2019 Tychy

Analiza mikrobiologiczna żywności

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych,
zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań
mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń
przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Warsztaty z walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze schematem planowania i realizacji walidacji badań ilościowych
i jakościowych. Wyznaczą precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności, specyficzność i selektywność
oraz oszacują niepewność metody badawczej.

03-05/12/2019 Gdynia

Certyfikat:

Specjalista ds. analiz mikrobiologicznych żywności

Cena: 5 370,00 PLN + VAT

Zapisz się

Mikrobiologiczne laboratorium kosmetyczne

Podstawowe techniki w analizie mikrobiologicznej

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących podstawowych technik
związanych z umiejętnością prawidłowego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, podstawowymi
technikami wykonywania posiewów oraz zapoznanie się z prawidłową interpretacją wyników analiz.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Analiza mikrobiologiczna kosmetyków

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym wymagań mikrobiologicznych,
zasadami przygotowania próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń, wskaźnikami i metodami badań
mikrobiologicznych, jak również ma na celu nabycie i utrwalenie umiejętności wykonywania oznaczeń
przedstawionych w programie oraz interpretowania wyników analiz.

10-12/12/2019 Gdynia

Test konserwacji warunkiem bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących testu konserwacji, czasu jego przeprowadzenia.
Omówione zostaną wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym,
zastosowanie testów konserwacji oraz przedstawione zostaną szczepy wzorcowe stosowane w testach konserwacji.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. mikrobiologicznych analiz kosmetyków

Cena: 2 930,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia jakości i bezpieczeństwa żywności

Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa
odnośnie znakowania żywności w celu praktycznego ich zastosowania. Po przysłaniu przykładowych etykiet będzie
możliwość omówienia ich poprawności w oparciu o podstawy prawne i orzecznictwo organów sądowych
i administracyjnych.

12/12/2019 Szczecin

Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metody analiz

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych chemicznych zanieczyszczeń żywności w aspekcie aktualnych
uregulowań prawnych, zagrożeń dla życia, metod analitycznych i interpretacji wyników analiz.

05/12/2019 Katowice

Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym

Szkolenie ma na celu uaktualnienie lub poszerzenie informacji dotyczących alergenów oraz nadzoru nad alergenami
w zakładzie produkcyjnym. Omawiane będą aktualne wymagania prawne, charakterystyka metod badań i oceny ryzyka
w odniesieniu do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Przedstawione zostaną także zagadnienia walidacji
procesów czyszczenia i dezynfekcji.

19/11/2019 Warszawa

Higiena powietrza w zakładach przemysłu spożywczego

Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami względem dedykowanej czystości powietrza, analiza zagrożeń w powietrzu, sposoby uzdatniania powietrza do założonych celów w zakładzie przemysłu spożywczego.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Walidacja procesów czyszczenia, mycia i dezynfekcji, czyli jak uzyskać obiektywne dowody, że wdrożona metoda jest skuteczna

Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak prowadzić kontrole procesu mycia i dezynfekcji, aby przebiegał skutecznie umożliwiając wytwarzanie produktu spełniającego określone wymagania jakości, jak uniknąć rutyny wykonując proces mycia, jak prowadzić proces planowania walidacji, nauczy się wyznaczać krytyczne parametry procesu wraz z limitami, określać częstotliwości i zakresu prowadzonych badań i testów, jakie prowadzić zapisy, jak optymalizować proces walidacji.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Certyfikat:

Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności

Cena: 2 780,00 PLN + VAT

Zapisz się

Akademia specjalisty systemu ISO 22000

Wymagania HACCP wg. Codex Alimentarius. Nowelizacja ISO 22000:2018

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań i kierunków ewaluacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg Codex Alimentarius oraz uregulowań normy ISO 22000:2018.

03/12/2019 Poznań

Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg normy ISO 22000:2018

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia
procesu audytowego. Szkolenie ma na celu doskonalenie procesu prowadzenia audytów wewnętrznych systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

04/12/2019 Poznań

Warsztaty z analizy zagrożeń i oceny ryzyka w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności

Ryzyko związane z żywnością dotyczy potencjalnego jej wpływu na zdrowie konsumentów. Zagrożenia, które
mogą być związane z żywnością obejmują zagrożenia intencjonalne i nieintencjonalne: patogenne
mikroorganizmy, czynniki chemiczne występujące jako zanieczyszczenia (np. środki czyszczące) lub czynniki
fizyczne (np. szkło) i zagrożenia z celowym zanieczyszczeniem żywności. Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy
i umiejętności w zakresie rodzaju i metodyki analizy zagrożeń i ryzyka dotyczących bezpieczeństwa żywności
w przemyśle spożywczym.

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

Audyt identyfikowalności w świetle wymagań standardów bezpieczeństwa żywności

CEL SZKOLENIA: przygotowanie zakładu do sprawnego ustanowienia procedur i prowadzenia zapisów w celu
udokumentowania, identyfikacji wszystkich składników i materiałów stosowanych do produkcji danej partii
żywności, zapoznanie się zasadami „traceability”, które umożliwiają dotarcie w szybkim czasie do „najsłabszego
ogniwa” procesu odpowiedzialnych za niepowodzenie czy straty, nabycie umiejętności nadzorowania ilościowego
rozchodu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych w procesie (bilans masy).

11/12/2019 Wrocław

Certyfikat:

Specjalista systemu zarządzania w przemyśle spożywczym ISO 22000

Cena: 1 980,00 PLN + VAT

Zapisz się