Badania gruntu

Rozpoznanie jakości środowiska gruntowo-wodnego stało się już standardem na etapie inwestycyjnym. Wstępne badania gruntu są jednym z kluczowych elementów procesu decyzyjnego w zakresie lokalizacji inwestycji.  Zespół naszych specjalistów pomoże w ustaleniu optymalnej strategii poboru próbek oraz zakresu wymaganych badań, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).

 

Etapy badania gruntu pod katem jakości powierzchni ziemi

Etap I – Ustalenie rodzaju działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia,

Etap II – Ustalenie listy substancji powodujących ryzyko (zanieczyszczeń), których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane,

Etap III – Analiza dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla przeprowadzenia oceny,

Etap IV – Opracowanie strategii poboru próbek i przeprowadzenie badań wstępnych,

Etap V – Przeprowadzenie badań szczegółowych.

 

W przypadku wystąpienia ewentualnych przekroczeń pomożemy w wyborze optymalnego rozwiązania.

 

Badania zanieczyszczeń wykonujemy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, zwłaszcza wykonujemy analizy:

 

 • metali ciężkich
 • związków nieorganicznych

 

Związków organicznych, w tym:

 

 • Benzyny (C6-C12)
 • Oleje (C12-C40)
 • Węglowodory aromatyczne – BTEX
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – WWA
 • Węglowodory alifatyczne
 • Chlorobenzenów
 • Chlorofenoli
 • PCB
 • Pestycydów
 • Inne zanieczyszczenia organiczne

 

Jakie usługi badania gruntu znajdują się w naszej ofercie?

 • akredytowany pobór i badania gruntu i wód podziemnych,
 • wykonanie odwiertów badawczych,
 • interpretacja wyników badań,
 • opracowanie projektów planów remediacji, wraz z uzyskaniem decyzji RDOŚ,
 • realizacja i nadzór nad procesem remediacji.

 

Możemy dostarczyć pojemniki oraz instrukcje, dzięki którym będziecie mogli Państwo we własnym zakresie pobrać próbki do badania gleby, które następnie prześlecie do naszego laboratorium za pomocą poczty kurierskiej.