Fundusze Europejskie

 

 

HAMILTON UO-TECHNOLOGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa UO-Technologia” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki HAMILTON UO-TECHNOLOGIA poprzez zwiększenie jej potencjału innowacyjnego dzięki powołaniu i wyposażeniu działu badawczo-rozwojowego, który umożliwi rozwój nowych lub znacząco udoskonalonych, innowacyjnych produktów. Powstanie nowy dział, który będzie pełnił funkcję Centrum Badawczo-Rozwojowego w rozumieniu § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz.787). Będzie to wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wobec zdiagnozowanych potrzeb interesariuszy projektu, konieczne jest wprowadzenie nowych produktów polegających na rzetelnych i trafnych narzędziach badań jakości gleby i produktów spożywczych. HAMILTON UO-TECHNOLOGIA dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowego, jakie ma powstać w ramach realizacji projektu chce opracować niżej wymienione produkty:

  • Oznaczanie pestycydów polarnych, Glifosatu jego metabolitu AMPA, Fosetylu-Al i jego metabolitu Kwasu Fosfonowego, Chlormekwatu oraz Mepikwatu w glebie
  • Opracowanie metody analizy parametrów jakościowych zbóż wraz z oznaczaniem pozostałości Fosfiny w próbkach żywności przy pomocy GC/MS z metodą dozowania próbki Headspace
  • Opracowanie nowej usługi polegającej na badaniu pozostałości miedzi w warzywach i owocach oraz wykrywaniu Norovirus i Hepatitis Virus w świeżych i mrożonych owocach i warzywach metodą RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction).

Wydatki kwalifikowalne: 3 255 895,91 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 320 175,13 PLN

Pobierz PDF

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni

Umowa o dofinansowanie Nr POIR. 02.01.00-00-0120/15-00 z dn. 12.08.2016

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 22 113 114,29 zł
Kwota maksymalnego dofinansowania: 6 191 672,00 zł
Okres realizacji: 01.03.2016 do 31.12.2017

Celem projekt jest rozwój Centrum Badań i Rozwoju poprzez rozbudowę laboratorium badawczo-rozwojowego wraz z nabyciem nowoczesnej aparatury badawczej.

W wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych zostaną opracowane innowacyjne metody prowadzenia badań, określenia charakterystyki i właściwości różnych produktów. Dzięki wykorzystaniu opracowanych metodyk badawczych możliwe będzie rozpoczęcie świadczenia usług badawczych.

Pobierz PDF

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane