Badania odpadów

Akredytowane badania odpadów

Oferujemy kompleksowe wykonanie monitoringu składowisk odpadów w każdym okresie eksploatacji, w pełnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 

Wszystkie fazy realizacji monitoringu prowadzone są stosownie do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie składowisk odpadów ( Dz. U. 2013 poz.523 ).

 

Przeprowadzane przez nas badania odpadów są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, spełniają wszystkie wymagania formalno – prawne określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

 

Wykonujemy również raporty roczne, będące podsumowaniem wyników badań i pomiarów z poszczególnych kwartałów. Raport taki jest dostosowany do wymagań organów administracji, sprawujących nadzór nad monitoringiem składowisk odpadów.

 

Nasze usługi związane z badaniem odpadów

Oferujemy akredytowany pobór i badania odpadów pod kątem możliwości składowania na składowiskach odpadów, jak i pod kątem wykorzystania ich jako paliwa alternatywne oraz wykonanie opracowań / sprawozdań dotyczących odpadów.

 

Oferujemy następujące pakiety oznaczeń:

 

  • testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów,
  • klasyfikację odpadów, zgodnie z obowiązującym Katalogiem odpadów,
  • opinie ekologiczne o właściwościach odpadów wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania,
  • badania dopuszczające do dalszego wykorzystania odpadów np. jako paliwo energetyczne.