Kontrola paliw i chemikaliów

LPG i gaz ziemny

J.S. Hamilton oferuje pełen zakres niezależnych usług inspekcyjnych i akredytowanych badań LPG i innych produktów gazowych. Nasza oferta skierowana jest do koncernów paliwowych, importerów, operatorów terminali przeładunkowych, operatorów rozlewni gazu płynnego, dystrybutorów hurtowych, właścicieli stacji paliw oraz urzędów państwowych zainteresowanych niezależną informacją o jakości LPG potwierdzoną certyfikatem akredytowanego laboratorium. Próbki pobierane są przez uprawnionych inspektorów J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Nasi inspektorzy dostępni są przez całą dobę 7 dni w tygodniu i jako jedyna firma w kraju dysponujemy siecią trzech własnych laboratoriów analiz LPG w Gdyni, Tychach i Małaszewiczach. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedstawić wyniki analiz LPG w przeciągu maksimum 12 godzin od jej pobrania w dowolnym miejscu w kraju.

 

Oferta J. S. Hamilton kontroli LPG obejmuje

 • akredytowany pobór ze zbiorników stacjonarnych, cystern kolejowych i samochodowych oraz zbiorników statkowych zgodnie z własną instrukcją opartą na PN-EN ISO 4257
 • akredytowany pobór z dystrybutorów na stacjach paliw wg instrukcji opartej na ZN/MG/CN-18
 • podstawowe oraz specjalistyczne badania LPG i gazu zimnego wykonywane we własnych laboratoriach w Gdyni, Tychach i Małaszewiczach
 • kompleksowy monitoring jakości, FQMS
 • outsourcing badań laboratoryjnych
 • rozliczenia ilościowe

 

Badania LPG na zgodność z PN-EN 589 oraz dla mieszanin propan butan na zgodność z PN-96008

 • Skład węglowodorowy C1 – C5 (w tym zawartość propanu i butanu)
 • Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)
 • Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa
 • Względna prężność par w temp. +40oC
 • Liczba oktanowa motorowa
 • Gęstość w temp. 15oC
 • Badanie działania korodującego na płytce miedzianej
 • Całkowita zawartość siarki
 • Zawartość wody
 • Pozostałość po odparowaniu
 • Zawartość oleju mineralnego
 • Zapach
 • Siarkowodór
 • Amoniak
 • Prężność absolutna par w temperaturach -15oC, + 40oC i +70oC
 • Wartość opałowa

 

Badania propylenu w oparciu o wymagania ASTM D-5273

 • Całkowita zawartość chloru,
 • Siarka całkowita,
 • Skład węglowodorów,
 • Zawartość benzenu,
 • Zawartość CO, CO2
 • Zawartość H2S, NH3,
 • Zawartość metanolu,
 • Zawartość związków acetylenowych.

 

Badania gazu ziemnego i mieszanin gazowych w zakresie

 • Zawartość N2, O2, CO2
 • Skład węglowodorowy C1 – C8
 • Zawartość THT
 • Ciepło spalania i wartość opałowa
 • Gęstość, gęstość względna
 • Liczba Wobbego

 

Dodatkowe badania LPG, propanu i butanu w zakresie

 • Metanol, acetonitryl, aceton, propan-1-ol, propan-2-ol
 • Rtęć
 • Woda ilościowo metodą Karla Fischera
 • Wykrywanie obecności inhibitorów korozji
 • Amoniak, fluorowodór, chlorowodór
 • H2S, COS, CS2, merkaptany, siarczki metodą chromatografii gazowej
 • R-number
 • O-number
 • Test odparowania (Evaporation Test)
 • Doctor test
 • Identyfikacja zanieczyszczeń instalacji technologicznych i użytkowych.