Kontrola paliw i chemikaliów

Paliwa silnikowe

Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie odpowiedniej jakości paliw na wszystkich stacjach sieci. Usługa ta zapewnia promocję marki sieci stacji paliw, wzrost zaufania Klientów oraz skuteczny system zarządzania jakością paliw.

 

Nasza oferta w zakresie niezależnej kontroli jakości paliw silnikowych obejmuje:

 • akredytowany pobór benzyny, oleju napędowego, LPG na stacjach paliw, w bazach magazynowych czy podczas dostaw wg własnych instrukcji opartych na normach PN-EN ISO 3170, PN-EN 14275 lub PN-EN 4275
 • szybkie dostarczenie próbek paliw do własnego, akredytowanego laboratorium w warunkach uniemożliwiających zmianę ich parametrów fizyko-chemicznych
 • badania paliw: benzyn, olejów napędowych, LPG na zgodność z aktualnymi przepisami o jakości paliw silnikowych we własnych, akredytowanych pracowniach paliw
 • wystawienie certyfikatu jakości badanego paliwa
 • interwencyjne kontrole jakości paliw w dowolnym miejscu w kraju, monitoring jakości paliw FQMS

 

Nasze kompetencje

Najwyższy standard pobierania próbek i badań laboratoryjnych paliw silnikowych potwierdzony jest akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji nr AK 011 oraz AB 079. Zapewniamy wykonanie badań laboratoryjnych paliw w pełnym zakresie wymaganym przez stosowne przepisy.

 

Oferta badań paliw

 

Badania benzyny silnikowej. Pełny zakres badań zgodnie z PN-EN 228   

 • Liczba oktanowa badawcza
 • Liczba oktanowa motorowa
 • Zawartość ołowiu
 • Gęstość w temp. 15oC
 • Zawartość siarki
 • Okres indukcyjny
 • Zawartość żywic obecnych (i przemywalnych)
 • Działanie korodujące na płytce miedzianej
 • Wygląd
 • Zaw. węglowodorów alifatycznych, olefinowych i aromatycznych
 • Zawartość benzenu
 • Zaw. związków tlenowych i tlenu całkowitego
 • Prężność par
 • Skład frakcyjny
 • Indeks lotności

 

Badania oleju napędowego. Pełen zakres badań zgodnie z PN-EN 590

 • Liczba cetanowa
 • Indeks cetanowy
 • Gęstość w temp. 15°C
 • Zawartość WWA
 • Zawartość siarki
 • Temperatura zapłonu
 • Pozostałość po koksowaniu
 • Pozostałość po spopieleniu
 • Zawartość wody
 • Zawartość zanieczyszczeń
 • Działanie korodujące na płytce miedzianej
 • Zawartość FAME
 • Odporności na utlenianie
 • Smarność (HFRR)
 • Lepkość kinematyczna
 • Skład frakcyjny
 • Temperatura mętnienia
 • Temperatura blokady zimnego filtra (CFPP)


Badania oleju opałowego (lekki i ciężki). Pełen zakres zgodnie z PN-C-96024:2011 oraz przetwory naftowe

 • Gęstość
 • Wartość opałowa
 • Temperatura zapłonu
 • Lepkość kinematyczna
 • Skład frakcyjny
 • Temperatura płynięcia
 • Pozostałość po koksowaniu
 • Zawartość siarki
 • Zawartość wody
 • Zawartość zanieczyszczeń
 • Pozostałość po spopieleniu
 • Odporności na utlenianie
 • Smarność (HFRR)
 • Zawartość wanadu
 • Zawartość węgla pierwiastkowego
 • Wskaźnik emisji CO2

Biodiesel B20, B100/FAME, RME
Oleje przepracowane
Identyfikacja zanieczyszczeń instalacji technologicznych i użytkowych.