Kontrola paliw i chemikaliów

Wskaźniki emisji CO2

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na ustalanie współczynników emisji CO2 w oparciu o pomiary, firma J.S. Hamilton oferuje pakiet usług umożliwiający właścicielom instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu emisjami na rzeczywiste określenie wielkości CO2 emitowanej przez instalacje i raportowanej w krajowym systemie monitorowania. Nasza oferta skierowana jest do podmiotów ujętych w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień (KPRU), które nie posiadają własnych systemów ciągłych pomiarów emisji (CEMS), a które są zainteresowane określeniem wielkości emisji w oparciu o analizy poszczególnych partii paliw oraz odpadów paleniskowych w swoje instalacji. Przyjęcie takiej metody umożliwia uzyskanie najwyższego poziomu dokładności, a tym samym znacznych oszczędności w stosunku do metody obliczeniowej, opartej o średnie wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów paliw. Stosowana przez nas metoda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu monitorowania wielkości substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, które wymusza wyznaczanie parametrów wykorzystywanych do obliczania wielkości emisji CO2 przez laboratoria akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17025.

 

J.S. Hamilton posiada własne, akredytowane laboratoria (akredytacja PCA nr AB 079) specjalizujące się m.in. w badaniach paliw. Na ustalenie parametrów jakościowych oraz wskaźników emisji CO2 istotny wpływ ma zastosowanie właściwej procedury pobierania próbek. J.S. Hamilton jako niezależna jednostka inspekcyjna akredytowana wg normy PN-EN ISO/IEC 17020 (akredytacja PCA nr AK 011) zapewnia reprezentatywne pobieranie próbek węgla i ich przeróbkę. Posiadane akredytacje dla laboratorium badawczego oraz jednostki inspekcyjnej zapewniają niezależną, obiektywną kontrolę emisji CO2 oraz sprawną weryfikację rocznej wielkości emisji.

 

Nasza oferta

  • reprezentatywne pobieranie próbek
  • oznaczenie wartości opałowej i zawartości węgla
  • ustalanie współczynników utleniania dla konkretnych rodzajów instalacji
  • ustalanie frakcji biomasy
  • wyliczenie wielkości emisji CO2 w oparciu o powyższe ustalenia
  • sporządzenie raportu rocznego
  • inne usługi rzeczoznawczo-kontrolne, w tym obmiary hałd na placach składowych
  • analizy arbitrażowe i porównawcze
  • usługi doradcze