Zabawki i artykuły dziecięce

Badania chemiczne

Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres badań zabawek i artykułów dla dzieci i niemowląt. Wykonujemy akredytowane badania bezpieczeństwa zabawek na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE (Toys Safety Directive) oraz norm:

 

Bezpieczeństwo zabawek

 

PN-EN 71-3+A1

Część 3: Migracja określonych pierwiastków

Glin, Antymon, Arsen, Bar, Bor, Kadm, Chrom (III), Chrom (VI), Kobalt, Miedź, Ołów, Mangan, Rtęć, Nikiel, Selen, Stront, Cyna, Migracja cyny organicznej do symulowanego soku żołądkowego, Cynk

 

PN-EN 71-8:2012

Cześć 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego

 

PN-EN 71-9, 10 i 11

Cześć 9,10,11: Organiczne związki chemiczne w tym:

Środki opóźniające palenie, Barwniki, Pierwszorzędowe aminy aromatyczne, Monomery, Rozpuszczalniki – migracja, Rozpuszczalniki – inhalacja, Konserwanty, Konserwanty drewna, Plastyfikatory

 

Oznaczenie substancji niebezpiecznych

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Ftalany, Pierwszorzędowe aminy aromatyczne, Barwniki AZO, Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

 

RoHS

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

Zawartość Rtęci, Ołowiu, Kadmu, Chromu (VI) oraz polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE)