Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) w sprawie nowych klas zagrożenia

W Dzienniku Urzędowym UE ukazało się ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/707 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie wprowadza nowe klasy zagrożenia dla następujących substancji i mieszanin:

  • o właściwościach zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego w odniesieniu do zdrowia ludzi i środowiska,
  • trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji, toksycznych (PBT), bardzo trwałych, wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB),
  • trwałych, mobilnych, toksycznych (PMT), bardzo trwałych, bardzo mobilnych (vPvM).

W rozporządzeniu określono również definicje, kryteria klasyfikacji dla substancji i mieszanin oraz elementy oznakowania.

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy