different color toys laying on table

Zabawki i artykuły dziecięce

Badania chemiczne zabawek

Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres badań zabawek i artykułów dla dzieci i niemowląt. Wykonujemy akredytowane badania bezpieczeństwa zabawek na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE (Toys Safety Directive) oraz norm:

BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK

PN-EN 71-3+A1

Część 3: Migracja określonych pierwiastków

Glin, Antymon, Arsen, Bar, Bor, Kadm, Chrom (III), Chrom (VI), Kobalt, Miedź, Ołów, Mangan, Rtęć, Nikiel, Selen, Stront, Cyna, Migracja cyny organicznej do symulowanego soku żołądkowego, Cynk.

PN-EN 71-8:2012

Cześć 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego.

PN-EN 71-9, 10 i 11

Cześć 9,10,11: Organiczne związki chemiczne w tym:

Środki opóźniające palenie, Barwniki, Pierwszorzędowe aminy aromatyczne, Monomery, Rozpuszczalniki – migracja, Rozpuszczalniki – inhalacja, Konserwanty, Konserwanty drewna, Plastyfikatory,

OZNACZENIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Ftalany, Pierwszorzędowe aminy aromatyczne, Barwniki AZO, Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

WWA

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe wymagania dla WWA (AfPS GS 2019:01 PAK), zastępując uprzednią specyfikację z 2014 roku.

Celem wprowadzenia nowego przewodnika jest aktualizacja ryzyka związanego z niebezpieczeństwem, jakie niesie nam kontakt z wyrobami mogącymi zawierać w sobie WWA.

Niezwykle istotne jest właściwe wytypowanie i ocena materiałów przeznaczonych do oceny pod kątem zawartości związków chemicznych określonych w dokumencie.

Rolą laboratorium jest między innymi identyfikacja odpowiednich materiałów czy też elementów wyrobu do badań, na podstawie posiadanej wiedzy jak i doświadczenia. Należy pamiętać, iż w procesach certyfikacyjnych, zawartość WWA zgodnie z wytycznymi AfPS GS 2019:01 PAK, jest podstawowym kryterium oceny badań chemicznych.

ROHS

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) Zawartość Rtęci, Ołowiu, Kadmu, Chromu (VI) oraz polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE).

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane