food vacuum sealed

Opakowania i materiały do kontaktu z żywnością

Opakowania i materiały z papieru i tektury

Materiały i wyroby z papieru i tektury są wytwarzane z naturalnych włókien na bazie celulozy, zarówno bielonych, jak i niebielonych, pochodzących zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i z recyklingu. Ponadto materiały papierowe i tekturowe mogą zawierać włókna sztuczne (celuloza regenerowana lub syntetyczna), dodatki funkcjonalne i inne środki do obróbki, spoiwa polimerowe do pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz powłoki z tworzyw sztucznych. Artykuły papierowe i tekturowe mogą ponadto zawierać tusze, lakiery, powłoki, kleje i  tworzywa sztuczne stosowane podczas procesu konwersji. W związku z tym materiały papierowe i tekturowe to szeroka gama możliwych opcji, m.in.:

 • nieprzetworzony papier i tektura,
 • papiery powlekane:
  • powlekane dyspersjami polimerowymi (bez wypełniaczy mineralnych),
  • z powleczeniem mineralnym, w tym spoiwa polimerowe i woski,
 • materiały bibułowe, niezadrukowane, drukowane i barwione, przeznaczone do wycierania i wchłaniania, takie jak ręczniki kuchenne i serwetki, mające kontakt tylko okazjonalny i krótkotrwały,
 • materiały wielomateriałowe wielowarstwowe, formowane przez wytłaczanie lub laminowanie papieru i tektury z innymi materiałami,
 • papier i tektura do zastosowań filtrujących i piekarniczych,
 • papiery silikonowane lub pokryte woskiem,
 • artykuły przetworzone wykonane z papieru i tektury, m.in. zadrukowane, niezadrukowane i klejone torby lub pudełka.

Materiały opakowaniowe do żywności wykonane z papieru i tektury nie są obecnie objęte zharmonizowanym prawodawstwem europejskim. Niemniej jednak takie materiały mające kontakt z żywnością są również objęte zakresem rozporządzenia ramowego WE (nr) 1935/2004 i muszą spełniać wymagania art. 3. W celu wykazania zgodności tego rodzaju materiału z wymogami rozporządzenia ramowego jako odniesienie można wykorzystać inne dokumenty, takie jak:

 • Rezolucja CM/Res(2020)9 w sprawie bezpieczeństwa i jakości materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • Wytyczne EDQM „Papier i tektura stosowane w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością”, wydanie 1, 2021 r.;
 • CEPI, „Wytyczne dotyczące kontaktu z żywnością dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury”, 2019 i sprostowanie luty 2021;
 • Niemcy: Zalecenia BfR dotyczące papieru i tektury:
 • Papier i tektura do kontaktu z żywnością
 • XXXVI/1. Papiery do gotowania, papiery filtracyjne na gorąco i warstwy filtracyjne
 • XXXVI/2. Papier i tektura do pieczenia;
 • Wymagania francuskie dotyczące FCM: DGCCRF, „Aptitude au contact alimentaire des matériaux organiques à base de fiber végétales destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires”;
 • Netherlands: Dutch legislation on FCM “Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksar­tikelen”;
 • USA Food & Drug Administration CFR Title 21, Subpart B “Substances for Use Only as Components of Paper and Paperboard” – section 176.170 “Components of paper and paperboard in contact with aqueous and fatty foods” and section 176.180 “Components of paper and paperboard in contact with dry food”

OFERTA BADAŃ:

 • Oznaczanie gramatury, zawartości wilgoci;
 • Sucha masa w wyciągu wodnym;
 • Metale ciężkie wg Dyrektywy 94/62/WE
 • Metale w wyciągu wodnym;
 • Formaldehyd, Pentachlorofenol (PCB), Glioksal, Antrachinon;
 • Pierwszorzędowe Aminy Aromatyczne;
 • Polichlorowane bifenyle (PCB);
 • Bisfenole A, B, F, S;
 • Ftalany;
 • Ketony aromatyczne;
 • PFAS (substancje perfluoroalkilowe);
 • Produkty hydrolizy epichlorohydryny, chloropropanole: 1,3-DCP and 3-MCPD
 • Izotiazoliny (CIT, MIT, BIT)
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA);
 • Zawartość i migracja specyficzna olejów mineralnych (MOSH i MOAH)
 • Substance dodane niecelowo (NIAS): GC-MS/FID, LC-QToF-MS, Headsapace-GC/MS
 • Przenikanie składników antybakteryjnych;
 • Rozjaśniacze optyczne, EN 648;
 • Trwałość wybarwień, EN 646;
 • Analiza sensoryczna zgodnie z DIN 10955, EN 1230-1/-2
 • Migracja specyficzna składników farb drukarskich;
 • Badania ekstrakcyjne zgodnie z przepisami FDA (Sec. 176.170);
 • Badanie zgodnie z dyrektywą zabawkową (normy EN 71) i RoHS.
 • Biodegradowalność i kompostowalność wg EN 13432.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane