food vacuum sealed

Opakowania i materiały do kontaktu z żywnością

Badania opakowań kosmetycznych

Kosmetyki w Unii Europejskiej są regulowane przez Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 z późniejszymi zmianami dotyczące produktów kosmetycznych, które określa następujące wymagania prawne, jakie muszą być spełnione przez firmę wprowadzającą produkt kosmetyczny na rynek:

 • przegląd składników kosmetycznych i stosowanie wyłącznie składników zgodnych z przepisami,
 • produkowanie kosmetyków zgodnie z GMP (DPP),
 • przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa produktu,
 • przygotowywanie zgodnej z przepisami etykiety produktu,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji produktu.

Nie ma jednak zbyt wielu szczegółów dotyczących wymagań dla opakowań kosmetyków, a jedynie te ogólne:

 • nie może zawierać substancji niedozwolonych wymienionych w Rozporządzeniu Kosmetycznym,
 • powinno być zgodne z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dla produktu kosmetycznego, określonym w Art. 3,
 • powinno być bezpieczne dla zdrowia ludzkiego, gdy jest stosowane w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach.

Bardzo przydatną wskazówką dotyczącą oceny bezpieczeństwa opakowań kosmetycznych jest dokument opracowany przez organizację Cosmetic Europe: INFORMATION EXCHANGE ON COSMETIC PACKAGING MATERIALS ALONG THE VALUE CHAIN IN THE CONTEXT OF THE EU COSMETICS REGULATION EC 1223/2009, 13 czerwca 2019 r.:

Dla opakowań kosmetycznych głównym czynnikiem ryzyka, który wpływa na bezpieczeństwo produktów kosmetycznych jest potencjalna migracja substancji z opakowania do masy kosmetyku. W zależności od zastosowanej kombinacji materiałów taka migracja może być nieunikniona – i rzeczywiście, rozporządzenie kosmetyczne przyznaje w art. 17, że: „Niezamierzona obecność niewielkiej ilości substancji zabronionej, wynikająca z (…) migracji z opakowania, która jest technicznie nieunikniona w ramach dobrej praktyki wytwarzania, jest dozwolona, pod warunkiem że taka obecność jest zgodna z Art. 3” (tj. wymogiem, aby produkty były bezpieczne). Dlatego ważne jest, aby osoba oceniająca bezpieczeństwo produktu kosmetycznego otrzymała odpowiednie informacje na temat składu i migracji materiału opakowania, aby mogła ocenić, czy występuje znacząca migracja i ocenić, czy ma ona wpływ na bezpieczeństwo formuły kosmetyku.

Dlatego też do oceny bezpieczeństwa opakowań kosmetycznych można  wykorzystać wymagania prawne  dotyczące opakowań do żywności, ze względu na:

 • podobieństwa fizykochemiczne między formułami kosmetyków a żywnością,
 • normy produkcyjne oparte na Dobrych Praktykach Produkcyjnych,
 • ocena bezpieczeństwa opakowania do żywności na podstawie jego składu i potencjalnej migracji substancji do żywności,
 • podobny stosunek powierzchni opakowania do jego zawartości w najgorszym przypadku dla żywności i kosmetyków.

Do oceny bezpieczeństwa opakowań kosmetycznych można zaadaptować wymagania obowiązujące w łańcuchu dostaw opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przyjmuje się podejście, że w większości przypadków, jeśli opakowanie jest bezpieczne dla określonego rodzaju żywności, powinno być również odpowiednie dla kosmetyków, które mają podobne właściwości fizykochemiczne.

Dla każdego składnika opakowania, w przypadku którego jest to możliwe, dostawca powinien określić i udowodnić:

 • zgodność z ogólnymi wymaganiami rozporządzenia ramowego (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • zgodność z wymaganiami Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 (GMP),
 • zgodność z wymaganiami prawodawstwa unijnego lub krajowego, które ma zastosowanie, np. EU 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • rodzaje żywności (płyny modelowe imitujące żywność), potwierdzonych w deklaracji zgodności. Dzięki temu osoba oceniająca bezpieczeństwo produktu kosmetycznego może stwierdzić, czy informacje na temat bezpieczeństwa opakowań do żywności są istotne dla konkretnej receptury kosmetyku.

OFERTA BADAŃ:

 • migracja globalna i specyficzna do płynów modelowych imitujących żywność,
 • migracja specyficzna:
  • Pierwszorzędowe Aminy Aromatyczne (PAAs) i metale wg Załącznika II do UE 10/2011,
  • plastyfikatory, przeciwutleniacze, monomery i inne dodatki zgodnie Zał. I do z UE 10/2011,
  • substancje dodane niecelowo (NIAS): GC-MS/FID, LC-QToF-MS, Hedsapace-GC/MS,
  • bisfenole A, B, S, F oraz pochodne żywic epoksydowych BADGE, BFDGE i NOGE w materiałach powlekanych, tworzywach sztucznych i klejach,
  • oleje mineralne (MOSH/POSH & MOAH),
 • izocyjaniany i barwniki azowe,
 • analiza sensoryczna wg. DIN 10955, EN 1230-1/-2,
 • trwałość koloru wg EN 646, DIN 53160-1 / -2,
 • właściwości barierowe wobec gazów: tlenu (OTR), wody (VWTR), CO2TR.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane