food vacuum sealed

Opakowania i materiały do kontaktu z żywnością

Badania opakowań z zamknięciem CRC

Oferujemy Państwu badania opakowań zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dziecko (opakowania i zamknięcia CRC) według normy PN-EN ISO 8317:2006P. Oferta skierowana jest głównie do producentów i użytkowników opakowań substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem do kategorii:

  • toksyczności ostrej kategorii 1-3,
  • STOT – narażenie jednorazowe (działanie na organy docelowe) kategorii 1,
  • STOT – narażenie powtarzane (działanie na organy docelowe) kategorii 1,
  • działania żrącego na skórę kategorii 1,
  • zawierających 3% metanolu i/lub 1% dichlorometanu,
  • stanowiących zagrożenie działaniem toksycznym spowodowanym aspiracją z wyjątkiem substancji lub mieszanin wprowadzanych do obrotu w pojemnikach aerozolowych lub w pojemnikach wyposażonych w szczelne urządzenia do wytwarzania aerozolu.

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane