Bezpieczeństwo recyklatów w zastosowaniu do produkcji opakowań spożywczych – praktyczne wdrożenie Rozporządzenia (UE) 2022/1616

Jednym z podstawowych celów przyjętych przez Unię Europejską na najbliższe lata jest zmniejszenie ilości odpadów tworzyw sztucznych trafiających na wysypiska śmieci oraz zwiększenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi.

Od 2025 roku ma zostać zwiększony udział materiałów z recyklingu w butelkach PET do napojów do 25% a od 2030 roku do 30%. Niestety Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 roku mające uregulować kwestię nie spełniło swojego zadania. Nigdy nie powstał rejestr zatwierdzonych zakładów i procesów recyklingu. Po czternastu latach i kilku nieopublikowanych wersjach we wrześniu 2022 ukazała się ostateczna wersja nowelizacji – Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1616 z dnia 15 września 2022. Opublikowane rozporządzenie opisuje dokładnie proces uzyskiwania zezwolenia na dany proces recyklingu. Najważniejszy zapis dotyczy zatwierdzenia metody mechanicznego recyklingu opakowań PET jako właściwej technologii recyklingu. Recykling pozostałych materiałów jest objęty odrębnymi przepisami. Drugą zmianą jest konieczność wystawiania deklaracji zgodności dla każdej partii recyklatu i wyprodukowanego z jego udziałem wyrobu.

Laboratorium JSH oferuje swoim Klientom szerokie wsparcie w praktycznym wdrożeniu omawianego rozporządzenia. Dotyczy to zarówno samych firm recyklingowych jak i przetwórców i użytkowników wyrobów z recyklingu.  Pomoc obejmuje wszystkie etapy uzyskania wymaganych zgód. Od weryfikacji danych dotyczących surowców, przez analizę chemiczną surowców i gotowego produktu, do przygotowania projektu deklaracji zgodności. Laboratorium JSH wspiera swoich Klientów w celu zdobycia głównego zezwolenia, czyli na proces recyklingu „RAN” oraz przejścia rejestracji „pomocniczych”: numer podmiotu zajmującego się recyklingiem „RON” posiadanych przez niego zakładów recyklingu o numerach „RFN” stosujących instalacji do odkażania recyklatu „RIN”. Pomoc obejmuje również złożenie samego oddzielnego wniosku o ocenę procesu recyklingu zgodnie z wymaganiami KE i EFSA.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa końcowych konsumentów najważniejsze są parametry chemiczne uzyskanych w procesie oczyszczania  płatków PET oraz gotowych wyrobów. Służy temu cały wachlarz analiz chemicznych materiału wejściowego i gotowego wyrobu. Ważnym parametrem jakości płatków PET jest zawartość aldehydu octowego [CAS: 75-07-0; Nr ref.: 10060, benzenu [CAS: 71-43-2] i D-limonen [CAS: 138-86-3]. Aldehyd octowy jest produktem termodegradacji PET. Jego podwyższona zawartość może objawiać się kwaśno-winnym smakiem i zapachem wód mineralnych zapakowanych w gotowe butelki z PET. Limonen jest organicznym związkiem z grupy monoterpenów. Odpowiedzialny jest za zapach cytryn, znajduje się głównie w jej skórce. Z tego powodu jest stosowany jako aromat owoców egzotycznych w sokach, napojach i kosmetykach. Jego obecność w gotowych płatkach PET może wpływać negatywnie na właściwości sensoryczne pakowanych produktów podobnie jak aldehyd octowy. Benzen pochodzi z degradacji termicznej domieszek obcych polimerów w RPET. Jednym ze źródeł jest polichlorek winylu (PVC) wprowadzany w czasie procesu produkcji do płatków RPET lub preform z nich wyprodukowanych. Benzen jest węglowodorem aromatycznym. Jest też związkiem rakotwórczym, mutagennym i embriogennym. Z tego powodu ważne jest kontrolowanie jego stężenia w PCR/RPET.

 

POZOSTAŁE BADANIA POWINNY KONCENTROWAĆ SIĘ NA:

  • analizie sensorycznej
  • migracji globalnej do płynów modelowych A, B, D2
  • zawartości metali ciężkich zgodnie z dyrektywą (WE) 94/62
  • migracji specyficznej związków SML z PET: glikoli, kwasów tereftalowego i izoftalowego, aldehydu octowego, kwasu fosforowego
  • migracji specyficznej pierwiastków wymienionych w załączniku II rozp. (UE) nr  10/2011 oraz pierwszorzędowych /amin aromatycznych zgodnie z nowelizacją 1245/2020
  • przesiewowym badaniu migracji substancji NIAS dwiema metodami -> GC-MS/FID i LC-QTOF-MS

Zastosowanie analizy NIAS dwiema metodami GC-MS/FID i LC-QTOF-MS pozwala na analizę związków w szerokim zakresie mas. Techniką GC (GC-MS/FID) można oznaczy substancje bardziej lotne. Przede wszystkim węglowodory będące produktem degradacji termicznej, estry kwasów tłuszczowych, produkty rozkładu antyoksydantów i stabilizatorów UV. Metodą LC-QTOF można oznaczyć związki wielkocząsteczkowe w tym konglomeraty, czyli oligomery tworzyw sztucznych oraz produkty rozpadu tworzyw sztucznych o większej masie cząsteczkowej.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.

Formularz Kontaktowy