Pozwolenia i operaty wodnoprawne

Kwestie pozwolenia wodnoprawnego reguluje ustawa – Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233).

Pozwolenie wodnoprawne potrzebne jest m.in. na:

Usługi wodne:

 • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
 • piętrzenie , magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód,
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, do urządzeń wodnych,
 • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej,
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ,
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych,
 • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

Szczególne korzystanie z wód:

 • odwadnianie gruntów i upraw,
 • użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
 • wykonywanie na nieruchomości przekraczającej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych, które są na trwale związane z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
 • wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu,
 • przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
 • chów ryb w sadzach,
 • zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,
 • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków,
 • chów lub hodowlę ryb oraz innych organizmów wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących.

Wykonanie urządzeń wodnych:

 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały, rowy sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,
 • stawy,
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
 • obiekty energetyki wodnej,
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych,
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Sporządzane przez nas dokumenty, spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne, co przekłada się na wysoką efektywność uzyskiwanych pozwoleń przez Naszych Klientów.

Zachęcamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy