O nas

Polityka prywatności

 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest J.S. Hamilton Poland S.A.  z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadającą NIP 5860006039, REGON 002893048, KRS 0000457421.

 

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

 

Wyznaczonym przez J.S. Hamilton Poland S.A. Inspektorem Ochrony Danych jest Jacek Gołdych.

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: J.S. Hamilton Poland S.A., Inspektor Danych Osobowych, ul. Chwaszczyńska 180, 81‑571 Gdynia;
 • przez e-mail: iodo@hamilton.com.pl;

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom J.S. Hamilton Poland S.A.,
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz J.S. Hamilton Poland S.A. w tym: usługi prawne, marketingowe, pośrednictwa pracy, pocztowe i kurierskie oraz inspektorowi danych osobowych.

 

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych:

 

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
1. Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osobę do pracy w  J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) w zakresie: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli z własnej inicjatywy zostały przekazane dane inne niż wskazane powyżej.

Uzasadniony interes ( art.6 ust.1 lit. a RODO ) w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzasadniony interes polega na konieczności sprawdzenia umiejętności i zdolności, aby dokonać oceny i wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata.

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o pracę.

 

Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) w zakresie: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe;

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia umowy o pracę ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
3. Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawy wskazane w pkt. 1, a ponadto odrębna zgoda ( art.6 ust. 1 lit. a RODO ) na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych . Do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 2 lata.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu S. Hamilton Poland S.A.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warsza

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

 

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ 

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
4. Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań w ramach współpracy oraz wyboru odpowiedniej osoby do współpracy z J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do zawarcia umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Uzasadniony interes ( art.6 ust.1 lit. a RODO ) w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzasadniony interes polega na konieczności sprawdzenia umiejętności i zdolności, aby dokonać oceny i wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata do nawiązania współpracy.

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
5. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy (umowa o współpracę, umowy o dzieło, albo umowy zlecenia) Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Do momentu zakończenia tej rekrutacji.
6. Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych Podstawy wskazane w pkt. 1, a ponadto odrębna zgoda ( art.6 ust. 1 lit. a RODO ) na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych Do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 2 lata.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu S. Hamilton Poland S.A.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warsza

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

 

POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW, KONTRAHENTÓW, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW:

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
7. Realizacja zadań zmierzających do zawarcia umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono działania zmierzające do zawarcia umowy.
8. Realizacja umowy. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.
9. Prowadzenie dokumentacji księgowo‑podatkowej. Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków. 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.
10. Opracowanie i udzielenie  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności J.S. Hamilton Poland S.A. Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.
11. Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Przez okres, w którym mogą przysługiwać stronom prowadzonej konwersacji  roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).
12. Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących dbania o jakości i wizerunek przedsiębiorcy. 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono realizacje umowy.
13. Marketing bezpośredni. Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu S. Hamilton Poland S.A.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warsza

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udzielenia  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe podjęcie efektywnej komunikacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z J.S. HAMILTON POLAND S.A. W CELACH INNYCH NIŻ ZWIĄZANYCH Z NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY, ISTNIEJĄCĄ WSPÓŁPRACĄ LUB REKRUTACJĄ:

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
14. Opracowanie i udzielenie  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit f RODO ) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności J.S. Hamilton Poland S.A. Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.
15. Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń Prawnie uzasadniony interes (art.. 6 ust 1 lit f RODO ) polegający na prawie do obrony lub dochodzenia w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń Przez okres, w którym mogą przysługiwać stronom prowadzonej konwersacji  roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń)

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu S. Hamilton Poland S.A.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warsza

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udzielenia  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe podjęcie efektywnej komunikacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH OBIEKTY J.S. HAMILTON POLAND S.A.

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
16. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu zajmowanego przez J.S. Hamilton Poland S.A., ochronę mienia J.S. Hamilton Poland S.A. oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić J.S. Hamilton Poland S.A. na szkodę. Prawnie uzasadniony interes administratora danych ( art. 6 ust.1 lit. f RODO ) polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu zajmowanego przez J.S. Hamilton Poland S.A. i możliwości identyfikacji osób znajdujących się na terenie tego obiektu. Dane zgromadzone w książce wejść i wyjść będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia utrwalenia.

 

Dane zgromadzone na nagraniach z monitoringu wizyjnego będą  przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia nagrania.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu S. Hamilton Poland S.A.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warsza

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do uprawnionego poruszania się po obiektach zajmowanych przez J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

 

OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STRONY WWW J.S. HAMILTON POLAND S.A.

 

# CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
17. Działania marketingowe. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit f RODO ) polegający na prowadzeniu działalności marketingowej J.S. Hamilton Poland S.A. Do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom J.S. Hamilton Poland S.A.,
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz J.S. Hamilton Poland S.A. w tym usługi analityczne, marketingowe realizowane na stronach WWW.

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu S. Hamilton Poland S.A.,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warsza

 

Informacje o obowiązku podania danych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udzielenia  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe podjęcie efektywnej komunikacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.