signing document

Ocena zgodności, certyfikacja wyrobów i systemów jakości

Certyfikacja dla branży energetycznej

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, o kompetencjach potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem AC149  na potrzeby branży energetycznej przeprowadza dobrowolną certyfikację w zakresie aparatury łączeniowej i sterowniczej.

Kadra doświadczonych specjalistów ocenia wyroby między innymi w obszarach:

 • rozdzielnic niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
 • wyłączników,
 • odłączników i uziemników,
 • rozłączników,
 • bezpieczników,
 • styczników,
 • rozruszników,
 • przekładników,
 • dławików,
 • stacji transformatorowych.

Procesy certyfikacji prowadzone są:

 • w zakresie posiadanej akredytacji według norm PN-EN grupy: 60947, 61439, 61558, 62271,
 • poza zakresem akredytacji na zgodność z normami i specyfikacjami technicznymi oraz przepisami prawa polskiego i międzynarodowego.

Laboratorium badawcze o kompetencjach potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem AC1552 na potrzeby branży elektrycznej i energetycznej przeprowadza badania w następującym zakresie:

 • pomiarów napięć i prądów, stałych i przemiennych,
 • pomiarów częstotliwości i pojemności i indukcyjności,
 • pomiarów rezystancji i testów diod,
 • rezystancji upływu do uziemienia, rezystancji układu „człowiek / obuwie / podłoga”, rezystancji pomiędzy punktami,
 • elektryzacji, wytrzymałości elektrycznej izolacji,
 • rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych, również urządzeń stosowanych w telekomunikacji,
 • odstępów izolacyjnych,
 • pojemności ogniw i baterii, odporności na zwarcie ogniw i baterii,
 • zabezpieczenia przed napięciami szczątkowymi,
 • ciągłości układu połączeń ochronnych oraz rezystancji obwodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • rezystancji powierzchniowej RS, rezystancji skrośnej RV, rezystancji między punktami RP materiałów niemetalowych,
 • termiczne – nagrzewania, przyrostów temperatury, temperatur maksymalnych z wykorzystaniem metody stykowej i bezstykowej (termowizja), w tym badań nagrzewania stacji transformatorowych,
 • systemów iskrobezpiecznych,
 • badań środowiskowych – Próby: Zimno, Suche gorąco, Wilgotne gorąco stałe, Zmiany temperatury, Wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12 h + 12 h), Próba złożona cykliczna temperatura/wilgotność, Wilgotne gorąco stałe, próba przyspieszona przeznaczona głównie dla podzespołów, odporności na nagłą zmianę temperatury i na szok termiczny,
 • badań palności w tym m.in. wskaźnika tlenowego, palności kabli i przewodów elektrycznych oraz
 • światłowodowych, palności tworzyw sztucznych z wykorzystaniem płomienia probierczego, toksyczności, palności obudów urządzeń elektrycznych,
 • stopnia ochrony zapewnianego przez obudowy (Kod IP),
 • stopnia ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianego przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK),
 • badań starzeniowych w komorze solnej,
 • wibracji sinusoidalnych,
 • kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
 • badań RoHS w zakresie dyrektywy 2011/65/UE dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji takich jak: ołów, rtęć, kadm, chrom (VI), polibromowane bifenyle (PBB), polibromowane etery difenylowe (PBDE), ftalan di 2-etyloheksylu (DEHP), ftalan benzylu butylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP), ftalan diizobutylu 9DIBP)

Informacje dla klienta

Siedziba i adres Jednostki Certyfikującej:
Jednostka Certyfikująca Wyroby
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie

Godziny pracy Jednostki Certyfikującej:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 16:00

Centrala telefoniczna:

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane