signing document

Ocena zgodności, certyfikacja wyrobów i systemów jakości

Certyfikacja dla branży oświetleniowej

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, o kompetencjach potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem AC149  na potrzeby branży oświetleniowej przeprowadza dobrowolną certyfikację w zakresie oświetlenia i opraw oświetleniowych

Przeprowadzamy procesy certyfikacyjne w oparciu o typoszereg norm PN-EN 60598 oraz Dyrektywę 2014/30/UE (EMC) jako jednostka notyfikowana (NB 2057).

Przedmiotowa norma obejmuje m.in. poniższe typy opraw:

 • stałe i przenośne ogólnego przeznaczenia,
 • wbudowane,
 • drogowe i uliczne,
 • ogrodowe,
 • ręczne,
 • fotograficzne i filmowe,
 • oświetlenie sceniczne,
 • projektory iluminacyjne,
 • girlandy świetlne,
 • i inne.

W Laboratorium Badawczym o kompetencjach potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem AC1552 wykonujemy zarówno badania akredytowane  i nieakredytowane  związane z procesami certyfikacji jak
i niezależne dyktowane potrzebami naszych klientów.

Dla producentów opraw oświetleniowych proponujemy następujące zakresy badań:

Pełny zakres badań wg. normy PN-EN 60598-1 oraz PN-EN 60598-2:

 • Badania podstawowe:
  • badania konstrukcji w tym badanie wytrzymałości mechanicznej, badanie urządzenia do zawieszania, badanie odporności na korozję, badanie odporności na promieniowanie UV,
  • sprawdzenie ciągłosci uziemienia,
  • ochrona przed porażeniem,
  • badanie odporności na wnikanie pyłu, ciał stałych i wody,
  • badanie rezystancji i wytrzymałości elektrycznej izolacji,
  • pomiar odstępów izolacyjnych,
  • próba trwałości i próba termiczna
 • Badania komponentów:
  • badaniu w zakresie palności i odporności na nagrzewanie poddajemy również części izolacyjne, koszulki izolacyjne, zaciski.
 • Badania trwałości i odporności na ciepło:
  • badania trwałości i odporności na ciepło opraw oświetleniowych.
 • Badania chemiczne:
  • oznaczanie zawartości rtęci, ołowiu, kadmu, chromu (VI) oraz polibromowanych bifenyli (PBB)
   i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS)
 • Badania EMC.

Informacje dla klienta

Siedziba i adres Jednostki Certyfikującej:
Jednostka Certyfikująca Wyroby
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie

Godziny pracy Jednostki Certyfikującej:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 16:00

Centrala telefoniczna:

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane