signing document

Ocena zgodności, certyfikacja wyrobów i systemów jakości

Certyfikacja, opiniowanie dla branży górniczej

Zgodnie z Art. 113 ust. 3 Prawa Geologicznego i Górniczego J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich spełnia wymagania do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, dla których Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje decyzje o dopuszczeniu do stosowania w zakładach górniczych, tj. posiada akredytację PCA w tym zakresie.

Działalność Jednostki Certyfikującej jest prowadzona zgodnie z wymaganiami PCA “Program akredytacji jednostek certyfikujących, wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych”
(DAC-21).

Proces wydawania opinii w zakresie wyrobów wymagających dopuszczenia Prezesa WUG przebiega w oparciu
o wymagania techniczne zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Wykaz wyrobów, których stosowanie
w zakładach górniczych wymaga ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia mieści się w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia.

Wykaz wyrobów opiniowanych przez J.S. Hamilton Poland – Jednostkę Certyfikującą z siedzibą w Siemianowicach Śląskich:

1. Elementy górniczych wyciągów szybowych:

 • maszyny wyciągowe,
 • naczynia wyciągowe,
 • koła linowe,
 • zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych,
 • zawieszenia nośne naczyń wyciągowych,
 • wciągarki wolnobieżne,
 • urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej,
 • wyodrębnione zespoły elementów wymienionych w pkt. 1.1 – 1.7.

2. Głowice eksploatacyjne (wydobywcze) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

3. Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

 • urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły,
 • wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa na napięcie powyżej 1 kv prądu przemiennego
  lub powyżej 1,5 kv prądu stałego,
 • systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych,
 • taśmy przenośnikowe.

4. Sprzęt strzałowy:

 • wozy i pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych.

Informacje dla klienta

Siedziba i adres Jednostki Certyfikującej:
Jednostka Certyfikująca Wyroby
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie

Godziny pracy Jednostki Certyfikującej:

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 16:00

Centrala telefoniczna:

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane