Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

HAMILTON TEST  jest jednostką certyfikującą wyroby oraz systemy zarządzania jakością. Kompetencje w tym zakresie zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatami akredytacji AC 149  oraz AC 155 . Posiadamy również status Jednostki Notyfikowanej  NB 2057 nadany przez Komisję Europejską w zakresie dyrektyw nowego podejścia.

 

Jako Jednostka Certyfikująca zapewniamy pełną bezstronność, niezawodność i wiarygodność.

 

Naszym priorytetem jest uzyskanie najwyższego poziomu świadczonych usług oraz zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności we wszystkich działaniach.

 

„Informacje dotyczące kompetencji Jednostki Certyfikującej Wyroby / Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania oraz informacje dotyczące wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania oraz stale spełniającego wymagania zawarte w normach PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz PN-EN ISO/IEC 17021-3 znajdują się na stronie internetowej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oddział Siemianowice Śląskie – www.hamilton-test.pl .

 

Na stronie internetowej oddziału Siemianowice Śląskie zamieszczono Deklaracje Polityki Jakości, Deklaracje Polityki Bezstronności i Poufności oraz wszelkie niezbędne informacje dla klientów – m.in. programy certyfikacji, wzory formularzy wymaganych do rozpoczęcia procesu certyfikacji oraz zasady zgłaszania skarg i odwołań.”