Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

HAMILTON TEST  jest jednostką certyfikującą wyroby oraz systemy zarządzania jakością. Kompetencje w tym zakresie zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatami akredytacji AC 149  oraz AC 155 . Posiadamy również status Jednostki Notyfikowanej  NB 2057 nadany przez Komisję Europejską w zakresie dyrektyw nowego podejścia.

 

Jako Jednostka Certyfikująca zapewniamy pełną bezstronność, niezawodność i wiarygodność.

 

Naszym priorytetem jest uzyskanie najwyższego poziomu świadczonych usług oraz zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności we wszystkich działaniach.