Badania żywności i pasz

Monitoring środowiska w procesach produkcji żywności

Audity higieniczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent żywności zobowiązany jest do kontroli nie tylko surowców, produktu końcowego, ale także całego cyklu produkcyjnego. Rozporządzenie Komisji (WE) 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.  w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późniejszymi zmianami) wprowadza m.in. pojęcie tzw. kryterium mikrobiologicznego, odnoszącego się zarówno do bezpieczeństwa żywności, jak i do higieny procesu jej wytwarzania, które w krajach Unii Europejskiej reguluje pakiet higieniczny. Drobnoustroje kolonizujące powierzchnię maszyn, rąk i ubrań pracowników stanowią często źródło wtórnych zanieczyszczeń surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych, szczególnie te które zasiedlają biofilm. Wielowarstwowość struktury biofilmu utrudnia skuteczne działanie preparatów dezynfekcyjnych, których efekt jest z reguły ograniczony do wierzchnich warstw mikroorganizmów. Nie należy wykluczyć również pojawienia się szczepów opornych w wyniku długotrwałego  stosowania tych samych preparatów dezynfekcyjnych, które wykazują zdolność wzrostu i rozwoju w ich obecności. A stąd prosta droga do zanieczyszczeń wtórnych produktu.

 

Stopień zanieczyszczenia powierzchni jest także ważnym wskaźnikiem czystości mikrobiologicznej urządzeń oraz prawidłowości procesów mycia i dezynfekcji.

 

Oferujemy naszym Klientom pomoc w znalezieniu źródeł zagrożeń mikrobiologicznych. Nasza oferta obejmuje kompleksową usługę obejmującą zweryfikowanie prawidłowości i skuteczności prowadzonych procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji  oraz stosowanych środków myjących i dezynfekujących, analizę mikrobiologiczną pobranych badań środowiskowych, określenie cech fenotypowych wyizolowanych drobnoustrojów i ustalenie współzależności, identyfikację źródeł zagrożenia oraz zalecenia w zakresie higieny środowiska.

Analiza trendów

Obowiązujące regulacje prawne zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2073/2005  z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (z późniejszymi zmianami) zobowiązują przedsiębiorstwa sektora spożywczego do analizy tendencji wyników badań i w przypadku niezadowalających wyników obligują do podjęcia właściwych działań w celu naprawy sytuacji, aby zapobiec wystąpieniu zagrożeń mikrobiologicznych.

 

Producenci w oparciu o analizę tendencji i ocenę ryzyka mogą również okresowo poddawać przeglądowi kryteria mikrobiologiczne ustalone w w/w rozporządzeniu i w razie potrzeby zmieniać je lub uzupełniać.

 

Nasi eksperci pomogą w opracowaniu statystycznej analizy danych związanych z procesami produkcyjnymi i monitorowaniem środowiska, a także wskażą zależności między wartościami obserwowanych zmiennych a czasem. Do tego celu wykorzystywane są karty kontrolne umożliwiające analizę danych pochodzących z badania systematycznie pobieranych próbek surowców, produktu czy badań środowiskowych. Opracowujemy karty kontrolne w oparciu o wyniki badań próbek w naszych laboratoriach, ale także o wyniki badań w laboratoriach zakładowych.

Wsparcie techniczne i prawne w zakresie mikrobiologii żywności

Czy będziemy „krok przed bakteriami”? Pojawienie się superbakterii „New Delhi”, na którą nie ma jeszcze lekarstwa, a którą Światowa Organizacja Zdrowia uznaje za jedno z największych zagrożeń pokazuje sposób na przetrwanie, zasiedlenie środowiska, wojnę chemiczną i przeżycie. Dlatego w zapobieganiu zakażeniom patogenami jest nie tylko potrzebna wiedza o ich właściwościach adaptacyjnych, ale przede wszystkich kluczową rolę odgrywa higiena, począwszy od producentów surowca na konsumentach kończąc. Większość zepsutych pokarmów nie powoduje zatruć pokarmowych. Ponadto oddziaływujące na bakterie bodźce środowiska mogą aktywować pewne determinanty zjadliwości a tym samym przyspieszyć tempo bakteryjnych ewolucji, co oznacza nowe patogeny zdolne do przeżycia w niesprzyjających warunkach.

 

Nasze ekspertyzy poparte badaniami mikrobiologicznymi i aktualną wiedzą naukową pozwalają producentom zrozumieć i zapobiegać pojawianiu się drobnoustrojów przeżywających stosowane zabiegi technologiczne.